HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
[Utdrag ved O. A. Øverland.]
[Kristiania 30. juni 1830.]
   Da jeg ved, at Directionen agter at give Herr Provst Bull paa
Hedemarken, der i en Vildelse tror sig fornærmet, et formodent-
ligen fyldestgjørende Svar, og befrygter Muligheden af, at deri
kunde indløbe noget, der kunde synes eller klinge som et Hvil-
kensomhelst af en Slags Undskyldning for Undertegnede, som
om jeg enten i Formen eller Tingen skulde have forløbet mig
imod Hans høilærde Velærværdighed: tillader jeg mig at frabede
mig en saadan Godhed, forsikrende at jeg forud ved at skylde
Directionen en Erkjendtlighed, der ikke trænger til nogen ny
Opmuntring, samt at Herr Provsten skal for mit Vedkommende
erholde en skyldig og sømmelig Afbigt.

TIL AKERSHUS AMT
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE