HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
[Utdrag ved O. A. Øverland.]
[Eidsvoll prestegård 27. mai 1830.]
   En privat Forpligtelse, som jeg havde al Grund til at tro skulde
kunne ophæves ved Føret og saaledes slippe mig løs paa den Vei,
jeg afstak for mig i min første Skrivelse til den høie Direction,
hvis Bifald gjorde den lysende for mig, har bunden mig og vil
endnu i nogle Dage binde mig til Stedet. Nogle forudbegyndte
Tryksager, som jeg nødvendig maa corrigere selv, have bundet
mig -- som i et 6 Miils Tjor -- til Christiania, og med en pinlig
Utaalmodighed maa jeg høre rundtom Folk, der ville fremme
Bogsamlingssagen i deres Bygd, at ytre en Slags Længsel efter, at
jeg skulde komme til dem og se til at faa drevet Sagen igjennem.
Ganske ledig har jeg dog ikke været. Jeg har forudmærket mig
den Vei, jeg snart tager gjennem Landet ved at faa uddelt tillige-
med Skrivelser den største Del af de sidstmodtagne 150 Exem-
plarer af "For Almuen", 1ste Hefte, saaledes
   ved Præst Brager 30 Exempl. til N. Bergenhus Amt
   til Jarlsberg 28 do.
   - Thotens Sogner atter 7 do., Søndre Oudal atter 4 do.
   Ved J. Neergaard til Meldal, Surendal, Tingvoll, Fredøe, Orke-
dal 24 Explr.

   Til alle Hedemarkens Prestegjælde igjennem Presterne 35
Expr.

d.V,b.2,s.384      Grundet Ullensager Almuebogsamling ved Gave af 10 Skrifter,
ligeledes Nordre Oudals ved Gave af 5 Bøger. Givet til Store
Næs 6 do., til Nannestad 7 do.

   De fleste af disse givne Bøger er nogle økonomiske Smaa-
skrifter, man var saa god at tilstille mig med de 150 Exempl. af
"For Almuen" samt en Del af nogle Skrifter (Campes Sædelære
og Constitutionens Katechismus), Hr. Grosserer Pløens Gavmild-
hed satte mig istand til at kjøbe til saadant Brug.

   Efter at have sat en Indbydelsesliste i Gang i Fenstad, Annex
til Store Næs, reiste jeg derud, og blev da grundet et Sogne-
selskab og et Almuebibliothek af 30 Medlemmer (hvilket Antal
nu skal være betydelig forøget) efter en løs Plan, jeg paa Stedet
udkastede, men hvis bedre Udvikling har sysselsat mig siden i
nogle Dage. Det forekom mig, som om en særskilt Oprettelse af
Bogsamlinger i Sognene træder paa en Maade i Veien for Op-
rettelsen af Sogneselskaber, især hvis hiin er forudgaaende og
altsaa forud har forpligtet Deltagerne til Bidrag, hvilket nu vilde
falde dobbelt tungt, naar tillige Sogneselskabet fordrer Sit. Men
begge Indretninger kunne meget vel forenes, og derfor, paa den
Maade, vil jeg stræbe igjennem Bygderne. De skulle oprettes
paa engang og, hvor en af disse Indretninger maatte være forud-
bestaaende, sideordnes.

   For at iværksætte dette maa jeg i Mangel af nogen anden be-
nytte en af mig forfattet Tale samt et Udkast til Love, hvori jeg
har forsøgt paa at opmuntre til at danne Selskaber for Sognenes
Vel og da, med det samme, ifølge Selskabets Statuter, Bogsam-
lingsforeninger. Jeg sender den herved, andragende om, at den
høie Direction vil lade den trykke paa Selskabets Bekostning i
samme Format som forrige samt i det Tilfælde tage især Lov-
udkastet i egen fuldkommen Overveielse og handle med det, som
det maatte behage. Jeg haaber at den høistærede Direction villigen
tilgiver mig en Bestemmelse i dette Udkast, hvilken synes stri-
dende mod Selskabet for Norges Vels egne Love, naar jeg kan
beraabe mig paa en Erfaring, der bragte mig til at begaa den
Dristighed. Jeg mener Bestemmelsen om de aarlige Bidrag, hvil-
ken giver Adgang til at være Sogneselskabsmedlem for færre
Skilling end det i Fædrelandssamfundets Love bestemte, og den
Erfaring, der lod mig fatte en saadan Bestemmelse, fik jeg ved
Mødet i Fenstad, hvor, saasnart jeg havde ytret, at det kgl. Sel-
d.V,b.2,s.385   skab for Norges Vel fastsætter 60 Skill. som aarlig Kontingent for
Selskabets Medlemmer, flere, og det formuende, Gaardmænd paa
det bestemteste erklærede umuligt for dem i disse Tider at præ-
stere et saadant Bidrag med den Fornøielse, man maa føle, naar
man skal udrette noget tilgavns for noget. Er nu det Tilfælde i
en fortrinlig Næringsbygd, hvorledes vil det da gaa i andre? Jeg
har stræbt at forene denne Opposition med hiin Bestemmelse i
Selskabet for Norges Vels Love, saa godt det stod i min Magt.
Sogneselskabernes Kasser ville sikkerlig ikke tabe ved de af mig
opførte nøiere Bestemmelser angaaende Bidraget, og jeg har hørt
Embedsmænd ytre det samme. De rigeste Gaardmænd erlægge
deres 1/2 Spdlr., men nu kommer nyttige Folk af enhver saadan
Formuesrang til, som ellers vilde udelukket dem. -- At ellers
Sogneselskabernes Oprettelse meget vil fremmes ved et Op-
muntringsskrift er vel ligesaa rimeligt, som at Interessen for Bog-
samlinger er meget vakt ved Læsningen af Opmuntringsskriftet
for dem. Det har vist sig i Eidsvoll, hvor Deltagerne er stegne
nær 70, samt enkelte Landmænds exempelværdige, levende In-
teresse for at se dem grundede hos sig. Saaledes O. Grinder i
Fenstad, O. Rustad paa Thoten, Dysterud i Oudalen, til hvilken
sidste samt til Store Næs jeg imorgen reiser for paa begge Steder
at grunde Sogneselskaber og Bogselskaber efter min Plan; lige-
ledes næste Uge til Nannestad, hvor Kapellan Stang med den
rette Feuer griber Sagen. Kapellan Neumann i Ullensager og
Pastor Schroeter i Næs arbeide heldigen for den. Dersom en
Del passende Skrifter kunde skjænkes enhver oprettende eller
dog nogle af de oprettende Bogsamlinger, da var dette at tage
Folk fra den rette Side. Jeg tillod mig desaarsag at anmode
Hr. Pastor Schultz i Thjem om at erholde, hvis muligt var, en
Del af Klüwers Bondepractica, som er udgivet af Videnskabernes
Selskab, enten gratis eller til nedsat Pris, og fik ogsaa et Slags
Løfte. Til det Brug har jeg forfattet ved Uddrag af en hel Del
Skrifter "Den norske Landmands nyttige Kundskab om de Læge-
Farve- Garve- og Gift-Planter, der voxe paa hans Jord", hvilken
liden Bog ogsaa -- som Frimann kalder Selskabet for Norges
Vel -- Pantheas Ægide bedækker! Flere dygtige Naturkyndige
skulle først forbedre den. Da jeg længselfuld ser det Øieblik
imøde, jeg kan tiltræde min Vandring, venter jeg og anmoder
jeg om, i Tilfælde af, at den høie Direction beslutter at trykke
d.V,b.2,s.386   Talen og maaske Lovene som Prøve, som Noget, der maa fremme
Selskabets Maal, dets Udbredelse i Bygderne, -- ja da anmoder
jeg om, at Trykningen maa ske meget hurtig. I dette visse Haab
tror jeg at kunne sende dette ufrankeret, men bifalder ikke Di-
rectionen mit Forslag, da skal, hvis det er Udgift for Selskabet,
Portoen godtgjøres.
TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE