HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL LUDVIG STOUD PLATOU
Eidsvold Præstegaard 21de Februar 1830.
Høivelbaarne Herr Statssecretair, Professor, Ridder Platou
Præses i Det kongelige Selskab for Norges Vel.
   Deres Høivelbaarenhed tilgive mig gunstigst, at jeg beder Dem,
ved et saa kathegorisk Imperativ, som De kan anvende imod en
Presse, der skylder Selskabet for Norges Vel saameget som den
Lehmannske, at paabyde denne Færdiggjørelse af det lille Hefte
"for Almuen" i denne Uge. Jeg har ventet den med desiderio
effervescentiæ, da de skulde circulere en liden Tid før jeg sætter
mig selv i Bevægelse. -- Jeg vilde gribe Tiden i Haarene, og
de stedse længere og længere Solstraaler flaggre bag dens Flugt
d.V,b.2,s.383   -- Dagene længes og Arbeidet staaer. Tre Præster og fem Bøn-
der udenom Sognet, samt fire i det, er Alt hvad jeg har vundet
i den lange Tid, jeg ventede paa den dovne Presse.
   Jeg hører, at Deres Høivelbaarenhed korrigerer disse selv. --
Det er formeget. Det Arbeide baade kunde og vilde jeg gjerne
udføre.

   I Slutningen af denne Uge haaber jeg, ved Deres Høivelbaaren-
heds gunstige Omhu, personlig at kunne modtage Exemplarer
af Heftet.

Deres Høivelbaarenheds
ærbødigste
Henr. Wergeland.

TIL SELSKABET FOR NORGES VEL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE