HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FORLIKELSESKOMMISJONEN FOR KRISTIANIA
Christiania 18. August 1829.
   Da jeg formedelst en for mig nødvendig Reise, ikke kan af-
give personligt Møde i den af mig for Forligelsescommissionen
anlagte Sag mod Overjæger Bang, befuldmægtiges herved S. T.
Hr. Student Schønheyder til paa mine Vegne at møde, og skal
alt, hvad han maatte vedtage eller indgaa, i enhver Henseende
ansees for ligesaa forbindende, som om det af mig selv var
vedtaget eller indgaaet.

Henr. Wergeland
Cand. theol.

TIL STUDENTERSAMFUNDET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE