HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL KOMMISJONEN, NEDSATT I ANLEDNING AV
"TORVSLAGET" 17 MAI 1829
Christiania 25de Julii 1829.
Til Den høie Undersøgelsescommission ianledningaf 17de Mai
Passerede.
   Ved de Forklaringer, Undertegnede har havt den Ære at af-
lægge for den høie Commission, blev forglemt at omtale et Møde,
jeg med Politieadjutanten havde paa Torvet, som jeg endnu troer
er rigtigst at omtale, da det synes at kunne kaste Lys, paa saa-
vel med hvad oprigtig Fredsommelighed Politiet deeltog i Sam-
lingen paa Bryggen, som og maaskee paa min personlige Til-
stand som beruset eller ei.

   Omtrent, saavidt erindres, Kl. 10 1/2 om Aftenen sidste 17de Mai,
da Commandant og Politie vare omgivne af nogle Folk paa Chri-
stiania Torv, og der var gjort Anstalter til at faae disse væk snart
som Oprørere, befandt jeg mig meget nær Politieadjutanten. Saa-
meget mere som jeg ikke var ganske Fremmed for ham, tillader
jeg mig ganske sagte at ytre for ham: "Dass, jeg er bange for
at her gjøres vel meget af Sagen". Hvortil Denne i en vred-
laden Tone svarede: "Aa bryd Dem ikke om det. Wergeland, --
De har gjort alt formeget af det."

   Dette er det hele Sammentræf med ham. Siden paa Bryggen
havde Dass til da ikke kunnet see mig, og Rapporterne fra Po-
litiet vise ikke, at de havde lagt Mærke til noget Begaaet fra
min Side i den korte Tid jeg havde Anledning til at iagttage
Politiet og Folkerækkernes Færd, som kan grunde en saa pro-
fetisk forblommet Trudsel, som den, der synes at ligge i Hr
Dass's Ord. Det at have været paa Bryggerne og der deeltaget
i at hilse "Constitutionen", synes da saa hemmeligen at være
bleven regnet til Forbrydelse, idetmindste hos Dass. I saa Fald
venter ham vel en Disput med S: T: Hr Stiftamtmanden.

   Baade i min og flere Andres deposita have Udsagnene om
hvad man bemærkede paa Torvet antaget en beskrivende Form
og, saa at sige, artet ud til historiske Malerier. Pennen kan vel
gjøre det tydeligt nok, i det Enkelte især, men Penselen forstaaer
dog bedst ved et Strøg at faae det Hele i Ideerne: Da det,
hvad Torvscenen især angaaer, synes at maatte være den høje
d.V,b.2,s.379   Commission, hvoraf Ingen, saavidt vides, paa Torvet var tilstede,
ligesaa vanskeligt, som vigtigt, at faae en saadan Idee af det
hele Tableau der: saa tillader Undertegnede sig, med Ønske om
at det maatte acteres, at indsende i saadant Øjemed et Steen-
tryk, som er tilfals i Hoppes Boglade, hvilket jeg, mest af alle
de Bataille- og Oprørs-Stykker, jeg har seet, til Overraskelse
fandt tjenligt til at opvække Ideen om: hvorledes det saae ud paa
Torvet i vor Bye, da Cavalleriet efter Chefens Ordre, gjorde
Angreb.
Ærbødigst
Henrik Wergeland.

TIL FORLIKELSESKOMMISJONEN FOR KRISTIANIA
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE