HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL KOMMISJONEN NEDSATT I ANLEDNING AV
"TORVSLAGET" 17 MAI 1829
Christiania 28 Mai 1829.
Til
Den høje Undersøgelses-Commission ianledning af det
den 17de d: Hændte.
   Undertegnede, som, efter indleveret petitum til det theologiske
Facultet, er tilstedet Adgang til examen theologicum, seer, efter
Opslag fra decanus facult:, Denne berammet til at begynde Fre-
dag Morgen 29de Mai, continuerende, hvad den skriftlige Deel
betræffer, den paafølgende Mandag og Tirsdag; men jeg veed
mig tillige indkaldt for den høje Commission til imorgen.

   Da jeg maa betragte min examen, hvilken jeg, da jeg 1825 be-
gyndte mit academiske Liv, fastsatte til i Foraaret 1829 og jeg
desaarsag er ankommen hertil Staden, som Velfærdssag baade
for mig og Familie, haaber jeg at Commissionens ærede Med-
lemmer Intet have imod at skjænke mig ovennævnte tre Dage
til at fyldestgjøre saaledes min Pligt som academisk Borger og
Søn.

d.V,b.2,s.368      Jeg tillader mig at tilføje, at jeg idag Formiddag, i dette An-
liggende har været hos de trende ældre Medlemmer af Commis-
sionen, men ikke været saa heldig at træffe Nogen, og at jeg i
dette Øjeblik agter at tale desangaaende med Commissionens
nye Medlem.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

PROTOKOLLDIKTAT FOR KOMMISJONEN NEDSATT I
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE