HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL ENGELBREGT HALD
[Før trykt efter Lassens utdrag, V: 1: 89f.]
Eidsvold 2 Nov. 1828.
   Du skulde -- bedste Ven! (foruden dine gode Ord til ham)
commenteret disse paa den svenske Canaailles Ryg. Eller da du
saa tydelig saae Spionen stak frem (og med dem er der ingen
Ærlighed; eller mod dem er ikke nogen Uærlighed falsk nok)
saa skulde du inviteret ham til en Eftersvælg -- faaet fat i
Schwach eller en anden af 3, 4 Brave -- og saa givet ham en
Lexe at lære, kaldt ham ved hans rette Navn og givet ham
Honorar som Spion. -- Jeg var ganske ædru da jeg aabent er-
klærede mig for den nominelle Bormester; men i Hot. d. N. (hvor
rigtignok P
[?]
var Secretairen) kom der Gjæring i min Patriotisme
og jeg slængte Bærmen deraf Knegten i Ansigtet. Den gamle
Ræv v. P. fik Sit.

   Herindeni ligger en Sang, som du qua Directeur kan faa i
Orchestret. Find ud af Musiken.

   Jeg vil heller tærske end skrive Noder. Kom ind til Chnia til
Marked (med din Kone, saa jeg kan faae kysset hende paa
Haanden) da jeg tænker -- hvis saa skeer, skal det blive en
stolt Aften. Galleriet skal have et Anker med Punsch -- at
faae da min "Sinclar" som nu er i Trykken, paa Scenen, (om-
arbeidet da).

   Dersom din Sophie er en saa livlig og fortrinlig Dame som
fru Messell, da har du sgu skudt Papagøjen. -- Jeg har talt med
hende en Stund da jeg biede efter Lectoren,
[som]
først tog For-
laget, men saa traadte tilbage.

   Hør du kan, hvis du vil være Forlægger -- hvilket jeg syntes
maatte være behageligt for dig -- give mig jevnt en Rød for hver
en sort Tragedie jeg sender. Nei, blot for det 1ste -- siden
voxer det. Saa besørger du Trykken og -- er jeg i Chnia -- skal
jeg corrigere, og du bliver en slags Forpagter paa Parnas.

   Jeg gav hele Parnas for Barboes lille Høi med Alt hvad der-
paa findes. Men Alt, nagelfast og løst.

   Tak for din Opmærksomhed for mit Ønske -- gode Ven! For
din velvillige Indbydelse, som engang skal blive benyttet tilgavns.
Dog kommer jeg, saa ikke ud om Aftenen, saa Pigen, naar hun
d.V,b.2,s.365   lukker op for os (med Løgte) siger til dig: "Moer ligger alt".
Ikke af Flekken fra Barboe, fra Cigarren, Dobbeltøl og Viin!
   Jeg hilser herfra os hjemme allesammen. Men alle de kjed-
sommelige Personer her, Du spurgte om, gider jeg Fanden ikke
hilse fra.

   Opdrag dine Børn haardført! Opkast dig i din Egn til en skarp
Tand for alle Undertrykkere og Smaatyranner! Faae Børn som
en Israelit. Hvergang du hæver et Glas tænk paa en Ven! Tænk
ofte paa Venner. Speculeer ikke uden paa Forlæggerie! Anlæg
et lidet smukt Bogtrykkerie i Arendal.

   Siig Sophie Dedekam ifra mig, at hun ikke maa stjæle altfor-
meget Kjær
[lig]
h
[ed]
og Venskab udaf Engelbreth, hvor det laae
som et renterigt Liggendefæe for din

Henr. Wergeland.

   P.S. Jeg er raget i en alvorlig Proces nu med nogle af
Cavalleerebrigaden, som jeg har indstevnet for Vold, da de vare
lumpne Redskaber paa Gaardermoen, i en vis høi fainéants
Fingre.

   Gid der maa voxe Tvist mellem Haneborg og Dig som Seneps-
kornet i Fablen.

TIL ERIK ANKER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE