HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL STORTINGETS BUDGETTKOMMITÉ
Grotten 2 Marts 1845.
   Da Morgenbladet refererer, at den ærede Kommittees For-
mand, Herr Byskriver Rye, under Debatterne i Anledning af min
Erklæring til Storthinget har yttret, at denne "Intet indeholder,
der kunde faae Indflydelse paa Hovedandragendets Behandling":
maa jeg tillade mig, at paapege, at min Beretning om det bort-
komne Dokument ligesaalidt er anført uden Hensyn til at be-
virke en for mig gunstig Beslutning, som den i selve Andragendet
om de Lidelser, jeg har været udsat for i Supplicantvejen ifølge
den praëmske Sag.

   Jeg antager nemlig neppe uden Grund, at utilregnelige Uheld
-- og et af denne Art! -- bør tale til nogen Fordeel. I Ridder-
eventyrene hænder det stundom, at Helten midtunder Kampen
d.V,b.2,s.334   med Dæmoner seer sig sine Vaaben berøvet; men han agtes
desbedre; Deeltagelsen for ham vinder.1 Den blotte Fralæggelse
af Beskyldninger, der maatte vække ufordeelagtige Domme om
min Charakteer eller dog om mit Gemyt, som f. Ex. at jeg nu,
svævende fremdeles imellem Liv og Død, skulde nære Avind og
mangle Resignation -- ogsaa den tænkte jeg mig ikke overflødig,
hvor der skal vejes imellem et fattigt Lands Evne og Hjerternes
Vilje. Ialfald -- saadan som jeg ligger, alene baaren oppe over
Graven af en mærkværdig udholdende Konstitution, kunde jeg
ikke lade saadanne Pletter sidde paa mig. Imidlertid ere Refera-
terne saa forskjellige om den Sag i Morgenbladet og den Constitu-
tionelle, at jeg ikke vilde fundet mig foranlediget til noget andet
end de Dokumenters Oversendelse, som jeg havde i mit Værge,
om jeg kun havde læst det sidste Blad.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.335   TIL FORLIKELSESKOMMISJONEN I KRISTIANIA
1  tilbake De Ophævelser, jeg gjorde ved Overretten og Thingsvidnet
vise, hvilken Indflydelse paa Sagen, jeg tillagde dette Dokument.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE