HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
Christiania 15 Marts 1844.
   Før jeg afgiver den i Skrivelse af Dags Dato afæskede yder-
ligere Erklæring i Anledning af Foged Praëms Klage over at
være spurgt, om ikke han vil betale Omkostningerne i den mel-
lem os stedfundne Sag, tillader jeg mig herved at forespørge mig,
forat undgaae at røbe hidtil unævnt Mands -- og dertil en Vens
-- Navn, om Departementet ikke vil tage to Embedsmænds
skrivtlige Bevidnelse for god, om at de have seet et Brev med
den citerede Tirade i, som de kjende af Haand- og Underskrivt
at være fra en Mand, om hvem Udtrykket passer, at han nyder
den største Agtelse i det Samfund, hvori han lever.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE