HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL BYFOGD THRAP
Grotten 14 Marts 1844.
   I Anledning af Herr Byfogdens Paakrav, snarest muligt at be-
tale Omkostningerne i min havte Sag med Foged Praëm med
813 Spd. 66 Sk., maa jeg herved afgive den Erklæring, at jeg
for Tiden intet ejer til Dækkelse af en saadan Sum eller nogen
Deel deraf, saasom Fast og Løst af hvad der er i min Besiddelse
er beheftet, samt at det, saavel af Grunde hentede fra denne
min Mangel paa Evne som fra Sagens egen Beskaffenhed, er
min Hensigt at ansøge førstkommende Storthing om Eftergivelse.
Desaarsag tillader jeg mig at andrage gjennem Herr Byfogden
om Henstand med Forsøg paa at inddrive denne min Gjeld til
det Offentlige.

   Saavidt erindres antog jeg i Vedtagelsen af min Modparts For-
slag om at acquiescere, at Omkostningerne vilde formodentlig blive
en 5 -- 600 Spd. Deres nu opgivne saa meget større Beløb har
d.V,b.2,s.319   ganske forfærdet mig, saa jeg, i Uvisheden om hvad Storthinget
vil gjøre, er utilfreds med at have ladet mig bevæge til at ac-
quiescere. Men da dette nu engang er gjort af Afsky for Pro-
ces -- staaer ingen anden Udvei aaben for mig til at reddes fra
Undergang end oven opgivne, hvorom jeg ogsaa har troet at
burde underrette min forrige Modpart.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE