HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL BYFOGD THRAP
Kristiania 20 April 1841.
   Jeg skylder at meddele Deres Velbaarenhed, i Anledning af den
under 25 April f. A. faldne Stiftsoverretsdom i den med Foged
Praëm beneficerede Sag, hvorom Byfogedkontoret vil have mod-
taget Kommunikation, at det er min Hensigt strax at see Sagen
appelleret til Højesteret, uden længer at oppebie Modpartens
forventede Forholdsregler til samme Endemaal. Ansøgning om
Beneficium vil saaledes uopholdelig blive indleveret, hvorfor jeg
haaber Exekutionen af hiin Dom stillet i bero.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL FREDERIK STANG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE