HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
Grønlien 11 Februar 1839.
Til
den Kongelige Norske Regjerings Departement
for Justits- og Politivæsenet.
   I Begyndelsen af 1837 indleverede Undertegnede en underda-
nigst Ansøgning om Beneficium til ved et Thingsvidne at indhente
Oplysninger om et i min Sag med Praëm under Stiftsoverrets-
proceduren fra denne fremkommet og af ham under 28 Juli 1835
skrevet Dokument, som formenes vedlagt Ansøgningen tilligemed
et Dokument fra mig, hvoraf dog Afskrift havdes, og som begge
ikke senere ere komne mig tilhænde. En Indrykkelse fra mig i
Statsborgerens 21de Hefte i Begyndelsen af 1837, der nu tilfæl-
digviis atter falder mig ihænde, giver mig Anledning til at troe,
at disse Papirer eller især det førstnævnte, for mig overordentlig
vigtige fra Modparten endnu skulde kunne skaffes tilveje, idet
der i Annoncen debiteres at de paa den Tid vare expederede
med hiin Ansøgning til Stockholm.

   Da dette er skeet gjennem det Kongelige Justitsdepartement,
udbeder jeg mig, at det vil sætte sig i Virksomhed for at skaffe
mig ovennævnte Papirer tilbage, eller godtgjøre mig, at de ere
af mig bilagte Ansøgningen og mig tilbagesendte med Svaret
derpaa.

d.V,b.2,s.312      Jeg har i denne Anledning under Dato anmodet Stiftsover-
retten om at indstille med Sagens videre Drivt indtil jeg faaer
udført dette sidste Forsøg paa at gjenerholde disse vigtige i Sagen
producerede Papirer.

Henr. Wergeland.

TIL BYFOGD THRAP
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE