HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
Kristiania 29 September 1837.
Til
den kongelige norske Regjerings Departement
for Justits- og Politivæsenet.
   Undertegnede troer at burde hermed oversende Justitsdeparte-
mentet det Exemplar af Bladet "Statsborgeren", hvori findes
det Thingsvidne til Oplysning af et af Procurator Praëm i min
Sag med ham i 1835 produceret selvgjort Document, som jeg paa
egen Bekostning har maattet optage, da mine underdanigste An-
søgninger om Beneficium paupertatis dertil ikke naadigst indvil-
gedes, samt den Fremstilling af defraudatorisk Adfærd af be-
meldte Embedsmand mod det offentlige og egne Parter, som mine
beskikkede Sagførere, saavel før den yderlige Bekræftelse, Things-
vidnet har givet Anken, som efter, have fundet Grunde til at
afgive.

   Dette skeer baade fordi jeg derved godtgjør, at der var Aar-
sag nok for mig til at ansøge om Beneficium til Optagelse af et
Thingsvidne, hvorfor jeg har maattet sætte mig i Gjeld, og hvis
Nødvendighed var fremkaldt af min Modpart, og fordi jeg troer,
at der i Sagens Papirer, der ere beroende i Stiftsoverretten, er
d.V,b.2,s.311   præsteret saa tilstrækkelige Oplysninger om forbrydersk Adfærd
af Procurator Praëm, at der maa være Grund for det Offentlige
til at drage ham til Ansvar forinden den mellem ham og mig
verserende Sag, som kuns angaaer min Frifindelse eller Ikkefri-
findelse, bliver endeligen paadømt, og hvortil der fremdeles er
lange Udsigter. Dette forekommer mig idetmindste at være Til-
fælde med den Deel af Sagen, som Thingsvidnet af 14 April 1837
har oplyst; og det er rimeligt, at Publikum, forsaavidt som det
er bekjendt med dens Offentligjørelse i hoslagte Blad (cfr. no. 23,
21de Hefte), ogsaa vil finde, at der er Grund for Regjeringen til
her at handle.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE