HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
Kristiania 24de Mai 1837.
Til
den kongelige norske Regjerings Departement
for Justits- og Politivæsenet.
   Undertegnede udbeder sig herved ærbødigst at maatte erholde
en Udskrivt af det kongelige Departements Indstilling om min
Ansøgning om naadigst beneficium til Optagelse af et Things-
vidne i Sagen med Procurator Praem, forsaavidt og i saa stor
Udstrækning den indeholder et Extract af et, i Ansøgningen som
Motiv til Thingsvidnet paaberaabt, Document fra Praem, dateret
Thingstedet Gjestad 28. Juli 1835, samt Referat af de med Ind-
holdet af dette Document i Forbindelse staaende, forhen i Sagen
releverede Omstændigheder.

   Da Sagen skal inden Retten førstkommende Mandag, og den
udbedte Udskrivt der skal benyttes, efter først at være bleven
min Sagfører bekjendt, giver Undertegnede sig den Frihed at
yttre Ønsket om at erholde den den 26de d.

Ærbødigst
Henrik Wergeland.

d.V,b.2,s.287   TIL BRUUN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE