HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL STATSRÅDSAVDELINGEN I STOCKHOLM
Kristiania 8. Januar 1837.
Til
den kongelige norske Regjerings Afdeling i Stockholm.
   Da Advocater ere af den Mening, at det Document, Under-
tegnede underdanigst har oversendt den kongelige norske Regje-
ringsafdeling i Stockholm, imod hvad jeg yttrede i vedfølgende
Skrivelse om det formentlig Overflødige i at erholde noget Be-
neficium, netop bør retligen undersøges og til min Sags Tarv
ved Thingsvidne bestyrkes: saa giver jeg mig den Frihed, herved
underdanigst at inhærere Ansøgningen, om desangaaende ikke
allerede skulde være naadigst decideret.

   Det oversendte Dokument vil forhaabentlig findes egnet til at
afgive nye Motiver derfor.

Underdanigst
Henrik Wergeland,
Cand. theol.

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE