HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL STATSRÅDSAVDELINGEN I STOCKHOLM
Kristiania 5te Januar 1837.
Til
den kongelige norske Regjerings Afdeling i Stockholm.
   Hosfølgende Dokument, der vil overtyde om det Falske, al
Ret og lovlig Procedure Krænkende i det af min Modpart Pro-
kurator Praëm producerede, "Gjestad 28de Juli 1835" daterede,
Dokument, og saaledes ogsaa om det Grundede i at indlevere
den Ansøgning om udvidet beneficium til dettes Undersøgelse,
som for Tiden er oversendt til naadigst Afgjørelse i Stockholm,
gjør videre retlig Undersøgelse overflødig, hvorfor Undertegnede
herved underdanigst tilbagekalder sin Ansøgning om beneficium
dertil.

   I Brev til Justitsdepartementet af 4de d. skede ogsaa saadan
Tilbagekaldelse paa Grund af hiin privat erhvervede Oplysning,
hvortil Nærvær paa Stedet under Juleferierne gav Undertegnede
Anledning, men da jeg der hørte at Sagen alt var expederet til
Stockholm, motiveredes jeg til snarest muligt at iværksætte dette
Forsøg paa at foraarsage saa faa Uleiligheder og Ophold som
muligt.

   Hoslagte Dokument udbedes vedlagt de øvrige Ansøgningen
vedkommende Papirer.

Underdanigst
Henrik Wergeland.

d.V,b.2,s.286   TIL STATSRÅDSAVDELINGEN I STOCKHOLM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE