HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL KONGEN
Kristianja 5te november 1836.
Henrik Arnold Werge-
land, Candidatus theolo-
giæ ansøger underdanigst
Hans Majestæt Kongen om
naadigst at vorde tilstaaet
beneficium paupertatis
med fri Sagfører til Op-
tagelse af et enkelt Things-
vidne, hvorved tilsigtes
fornøden Oplysning i hans
forhen naadigst benefice-
rede Sag med Underrets-
prokurator i Agershuus
Amt, J.O. Praëm, og hvor-
til han af Modparten er
motiveret ved et senere af
Denne inden Retten frem-
lagt Dokument.
   Da Undertegnede, paa Grund af det
Udtryk i Deres Majestæts Justitsdeparte-
ments Skrivelse af 5te September d. A.,
hvori meddeltes Afslag ved højeste Resolu-
tion af 2den s.M. paa Undertegnedes under-
danigste Ansøgning om naadigst at maatte
tilstaaes beneficium paupertatis med fri
Sagfører til Erhvervelse af Oplysning, som
fornødigedes i Undertegnedes forhen naa-
digst beneficerede Sag med Prokurator
J.O. Praem ved et senere fra ham inden
Retten fremkommet Dokument, at Under-
tegnede skulde ønske "igjennem Things-
vidner at tilvejebringe nogle til den mel-
lem Supplicanten og Procurator Praem for
Agershuus Stiftsoverret verserende In-
juriesags nærmere Oplysning formentlig fornødne Beviisligheder",
-- maa tro, at det Kongelige Justitsdepartement maa have staaet
i den Formening, at Undertegnede ønskede et saa udvidet bene-
ficium, at derved lettelig kunde foranlediges utilbørlige Vidtløftig-
heder, -- hvilken Udvidelse dog ikke hensigtedes: saa er det
Undertegnede herved atter underdanigst henvender sig til Deres
Majestæt, ansøgende om naadigst at maatte erholde et saaledes
limiteret beneficium paupertatis med fri Sagfører, at derefter kun
d.V,b.2,s.284   et Thingsvidne kan optages i Ullensager i Agershuus Amt over
de to i hoslagte fra Modparten senere producerede Dokument
benævnte Personer, hvis foregaaende Vidneprov formenes at
stride mod deres i det af Modparten selv skrevne Dokument
afgivne Erklæring.
   Undertegnede bør nemlig i en saa erklæret Velfærdssag nære
Frygt for at Retten muligens ikke kunde bestemme sig til at
undlade at tage Notiz af et Papiir af saadan Natur. Selve Sagen
har opløst sig i flere Forsøg fra Undertegnede paa at paabevise
Modparten at forskjellige Almuesmænd af ham ere blevne for-
urettede og tilkomme Erstatning, og dette er netop Tilfælde med
de i Dokumentet figurerende enfoldige Personer, der have for-
skrevet sig mod hvad man efter Acterne formentlig maa holde
for Sandhed og deres egen Interesse.

   Med taknemlig Erkjendelse af den Velgjerning, Deres Majestæt
har viist Undertegnede ved forhen naadigst forundte beneficia i
denne Sag og af Forpligtelsen til ikke at misbruge samme, til-
lader Undertegnede sig dog underdanigst at formene, at Frem-
læggelsen af Modpartens Dokument og af et af den Beskaffen-
hed er saa extraordinær, at en Udvidelse i beneficiet, der alene
gaaer ud paa en saaledes fornødiget Undersøgelse, formenes
underdanigst at maatte stemme med Deres Majestæts retfærdige
Hensigt med det forhen naadigst forundte beneficium til at see
Sagen bedre plejet ved Overretten.

Underdanigst
Henrik Arnold Wergeland,
Candidatus theologiæ.

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE