HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL KONGEN
Kristiania 8de Juli 1836.
Henrik Arnold Werge-
land ansøger underdanigst
Hans Majestæt Kongen om
at maatte, som tilstaaet
beneficium paupertatis til
for Overretten at fremme
Sag med Prokurator Praëm,
erholde naadigst Bevilling
og Beskikkelse af Sagfører
til Erhvervelse af Things-
vidne i Øvre Rommeriges
og Drammens Jurisdiction,
og, hvad det første be-
træffer, foranlediget af
Documenter fra Modpar-
ten, som senere er frem-
lagte og tilsigte at svække
Prov, der for Underretten
ere aflagte i Ansøgerens
Favør.
   Undertegnede, er der naadigst tilstaaet
beneficium paupertatis til for Overretten
at fremme Sag med Procurator Praëm
af Agershuus Stift angaaende Beskyld-
ninger mod ham som Embedsmand og
Menneske, har under denne vidtløftige
Sags Gjennemsyn truffet paa et Document,
skrevet af Praëm selv, dateret 20 Juli f. A.
og undertegnet med paaholden Pen Hans
og Ole Nielsen Sedsvold, hvis nøjere Un-
dersøgelse, da det modstrider forhen af-
givne Prov og kun stemmer med Praems
eget Foregivende, i høi Grad til Retfær-
dighedens og min Sags Tarv er, efter Un-
dertegnedes og beskikkede Sagførers Me-
ning, nødvendig.

   Det er ligeledes Tilfælde, at Oplysninger
til min Fordeel i en Sag, der tillægges saa-
megen Skjebnevigtighed for mig som ovennævnte, staae mig til
Tjeneste i Drammen, hvorfor den naadigste Bevilling til Erhver-
velse af nye Oplysninger i Sagen, som, førstnævnte Casus be-
træffende, skulde være at indhente paa dens gamle forum Øvre
d.V,b.2,s.283   Rommeriges Jurisdiction, ogsaa ansøges underdanigst om at
maatte naadigst blive meddelt i saadan Udstrækning, at al videre
Oplysning, som maatte findes nødvendig, kan indhentes.
   De Documenter, der give den behørige Underretning om at
Brevet af 20 Juli f. A. tilsigter at svække Indflydelsen af en Re-
levation mod Praëm, hvori det Offentlige selv er interesseret,
nemlig Sagens Nummer 55, 66, 67, 74, hosfølge.

Underdanigst
Henrik A. Wergeland.

TIL KONGEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE