HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JENS OBEL PRAèM
[Eidsvoll] 24/11 33.
S. T. Hr. Proc. Praëm.
   Idet jeg giver mig den Ære at tilstille Dem disse Hauges Linjer
foreslaaer jeg atter at vi enes om at sløife Mødet 7de Dcbr. --
hvorom jeg da skal tilskrive Vedkommende, skjøndt De da vel
maa melde Hauge Deres Beslutning -- paa den urokkelige
Betingelse,
at jeg under alle andre Omstændigheder end Syge-
leje
, som dog yderst sjelden rammer mig -- til 1ste Januar
(herlig Julemoro for mig!) afleverer Papirerne til hvem De be-
hager. Foruden af opgivne Grunde kan Opsættelse ikke nægtes
den paa Ære og Slaveri m: m: Indstevnte af følgende nye:

   1) Jeg har hidtil forgjæves reqvireret de seneste Udskrivter.
   Dette er vel godt nok!?
2) Praëm anfører selv som Grund for sin Udsættelse "at han
   ei fra forskjellige Steder har som Bilag erholdt de dertil re-
   qvirerede Udskrivter og Attester" (Maa vel gjelde for mig
   med, da Samme er Tilfældet)
3) Jeg Lægmand udi den berømmelige jus har hele Sagen at
   bestille med.
4) Praëms Svar kom 9 (ni) Maaneder efter Thesens Indlæg.
5) Senere Vidneførsel kunde ganske rigtig, som Thesen bemær-
   ker, været sparet om Modparten havde haft min Artighed
   at tillade Vidners Afhørelse iflæng efter Tidsbeqvemmelighed.
6) Og -- som Alpha og Omega -- Sagen gjelder mere end
   Livet. For Livsopholdet under dens Arbeide maa jeg ogsaa
   arbejde ved Siden; dog skal Beviis produceres for at jeg
   har arbeidet uhyre i Sagen.

   Hvad jeg raader til er virkelig det Bedste for os Begge og
det Anstændigste for den grusomme Forfatter af Stevningen af
27 April 31.

   Endeligt Svar udbedes, men hverken intetsigende Forsikk-
ringer om "Umuligheden i at udvide Henstanden" eller Moraler
eller Jeremiader eller Skjældsord eller vidtdrevne Høfligheder
(der kun ere de blanke Haar paa Puus) men blot simpelthen
hvad fornuftigt og pynteligt og uundgaaeligt er: "velan Msr Werge-
land lad os enes herom!" Husk det er det sidste hvorom vi
kunne enes i dette Liv!

Henr. Wergeland

d.V,b.2,s.174   TIL JENS OBEL PRAèM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE