HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JENS OBEL PRAèM
Eidsvold Pgd. 20 Novbr. 33.
S. T. Herr Procurator Praëm.
   Erkjendtlig for vedtaget Varsel i honet Skrivelse af 17de d. har
jeg den Fornøjelse at gjensvare, at en saadan skrivtlig Opgave
har Ole Thorbjørnsrud under Vitterlighed af et af Stevnevid-
nerne samt en Gaardmand herfra Bygden meddelt mig tilligemed
Deres originale Forlig afsluttet hos ham paa Executionsdagen
29 Juni 1822 og gaaende ud paa at fastsætte Summen fra 348 Sp.
med Rente fra 1815 til 520 Sp. med Rente til 1ste Mai 23, hvori
Deres Godtgjørelse skulde være indbegrebet. Imidlertid veed
jeg endnu ikke, om jeg benytter Deres gode Tilbud, da enkelte
Personers f. Ex: Ole Brøshougs uforskammede Upaalidelighed --
denne Karl kom saaledes til mig imellem de allerførste Klagere
og sagde sig viist til mig fra Fogden Malthe -- har lært mig at
søge saa fast Grund jeg kan faae. --

   Dog har jeg en vigtigere Sag, som dog maaskee mundtlig af-
handledes bedre, omendskjøndt jeg dog herpaa udbeder skrivtlig
Svar, der er Gjenstand for disse Linier.

   Jeg sidder her mellem Acterne Kl. 6 Morgen; men -- det er
20de Novbr. Jeg har 16 Dage eller kun 13 -- 14 tilbage. Jeg
forudseer Umuligheden af at blive færdig, og har derom under-
rettet Sættedommeren og Hauge, ymtende dog kun om Sand-
synligheden heraf. Jeg har følgende Grunde at opstille for Krav
paa Henstand.

   1) Sagens Vidtløftighed, Indviklethed, de mange stridige Indlæg;
   herimod
2) min Ukyndighed i slige Affærer (baade større og mindre end
   et Mske i min Stilling burde have)
3) en vidtløftig Corresponce
[?]
, der kan documenteres, Sagen
   betræffende, hvorfra kun Svar plukviis
[?]
og langsomt ind-
   løbe fra fjernere Egne.
4) adskillige Retshandlinger, ligesaa i sin Tid tabte.
5) Sandsynligheden af at det til Romedals Thing berammede
   Forhør iværksættes.
6) det umulige i at jeg kan aldeles udelukkende sysselsætte
   mig med et saa trættende Arbeide, som denne Sag (Hauges
  
d.V,b.2,s.171      Indlæg f. Ex: er ødelæggende for Øinene at læse i denne
   evindelige Lysetid)
7) Efter skrivtlig Accord med Boghdler Hoppe har jeg i denne
   Tid tillige at "holde en Presse igang, see Mscript ei mang-
   ler" -- et Velfærdsanliggende for mig, da han betaler mig
   10 Sp. pr. Ark, paa hvilket Honorar Creditorer, der ellers
   kunne paaføre mig Omkostninger, have Krav.
8) Det at jeg bør have Sagen endelig fra mig, hvilket de i 3,
   4 og 5 paaberaabte Omstændigheder forbyde.
9) Jeg med Sagfører har altid viist den højeste Interesse for
   Sagens Hurtighed.
   Imidlertid tilbyder jeg saadan Overenskomst og Udvei: den
10de Januar overleverer jeg hele Sagen med Indlæg til Dem eller
og, om De saa vil, reiser jeg til Hauge eller Nilson, som De vil,
med hele Stadsen.

   De maa indsee, at den Anklagede maa forsvare sig -- at Han
maa arbeide, som er anklaget paa Bremerholm og 3 Mark. At
han virkelig i lang Tid naarsomhelst har været at finde op til
Ørene i disse Papirer vil Deres Guldbrandsen, som undertiden
gjør mig den Fornøjelse at see ind til min Ensomhed, kunne for-
tælle Dem, og mine Extracter vise.

Henr. Wergeland.

TIL JENS OBEL PRAèM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE