HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL RETTEN
Eidsvold 22de Aug 1833.
   Til at opfylde ovenyttrede Hrr Praems Ønske skulde jeg natur-
ligviis være saa meget mindre utilbøielig som jeg selv tilforn,
skjøndt forgjæves, har fremlagt Forskjelliges skrivtlige Anker, op-
fordrende disses Angjeldende, Proc. Praem, til at frabevise sig dem.
Hvad ovenberørte Anke fra Hjort angaaer, da beklager jeg ret,
ikke for Øieblikket at kunne opfylde Provocantens Ønske, der
maatte overraske naar han viste andre af mig fremlagte Anke-
skrivelser saa liden Opmærksomhed. Efter den omhyggeligste
Leden i alle mine Gjemmer kan jeg for Øieblikket ikke finde
Hjorts Papirer, og maae da enten antage at de ere i min Advo-
cats Værge -- ere forlagte, eller vel endog tabte. Jeg skulde
dog næsten troe, at det sidste er Tilfældet, og at dette er skeet
paa Langvæg, da det forekommer mig, skjøndt dunkelt, somom
jeg havde dem med didhen sidste eller næstsidste Thingdag.
Dog erindres, at Indholden gik ud paa ligefrem at beskylde Praem
for i J: Hjorts Huus iværksat Ran af et Skiftedocument -- for-
meentlig en privat Control Hjort havde holdt i Skifte paa Bjørn-
stad i Feiring -- og hvorved paastodes Boet tilføiet et betydelig
d.V,b.2,s.168   Tab -- det Hjort anslog i 100 Dalerviis. Som Vidne til Ranet
stod antegnet under Hans Risebrobakken, den Ældre, der endnu
troes at leve, og som senere for mig har bekræftet de Passerede
som Hjort opgav det. Et andet Brev fra Hjort beskyldte P. for
Forfalskninger af et Gjeldsbrev fra en Hans Iversen Kringlen
i Nannestad.
   Disse Breve vare af Hjort selv, uden Motiv fra Undertegnede,
tilsendte denne til forskjellige Tider.

   Alt skal imidlertid gjøres forat tilveiebringe Originalerne efter
Praems Forlangende, der seent i gaaraftes modtoges.

Henr. Wergeland.

   De hjortske Papirer fundne engang i October og fremlagt ved
Decemberthing /33.

Henr. Wergeland.

TIL JENS OBEL PRAèM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE