HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL NILSON
Eidsvold den 10de Aprili 1833.
S: T: Hr. Sættedommeren i Sagen mellem Proc. Praëm og
Wergeland.
   Det er Dem, høistærede Hr. Sættedommer, bekjendt, at jeg
allerede togange har skrivtligen maattet hentye til den Beskyt-
telse, jeg har troet Retten har kunnet og burdet give mig mod
Vederpartens ligesaa uterlige som moralsk oprørende Fremfærd
inden Skranken til forskjellige, men langtfra særskilt under Paatale
anmærkede Tider. At disse Foretagender, der hensigte klar-
ligen saavel til Rettens som Sagens Bedste, intet have frugtet,
vil være i Deres egen Erindring fra sidste Retsmøde. Det er
derhos mod min Advocats Beraad, at jeg trediegang, med atter
fornyet Begrundelse, men for at forsøge om muligt med bedre
Held, tyer til al den Beskyttelse, der er i Rettens Magt mod en
Opførsel af Vederparten af saa oprørende en Natur, som den, der
da standsede Rettens Forhandlinger, krænkede, forvirrede og
forfærdede. --

   Jeg forlanger Rettens Paategning om dette ikke er sandt,
d.V,b.2,s.167   om ikke min Modpart afbrød Vidneførselen ved den vold-
somste og utilbørligste Opførsel til Rettens Krænkelse, Sagens
Stansning og Thingalmuens Forargelse baade paa Grund af Op-
trinets egen Beskaffenhed, og af de særlige, unaturligen oprø-
rende Udladelser, som Modparten da tillod sig, og hvilke jeg
har forsikkret mig. --
   Jeg bringer tillige ærbødigst i Erindring, at jeg dengang mundtlig
æskede Rettens kraftigste Bistand. I det jeg forresten forbeholder
lovlig Anke over Modpartens Opførsel som anmærket, og atter
erkjender det vanskelige for Retten i at forebygge den i det sti-
gende Raseries og Explosionens Øjeblikke, troer jeg at burde
æske Rettens skrivtlige Irettesættelse min Modpart dicteret i
Protocollen, forat muligens Erindringen om at dette Middel er
anvendt kunde forebygge lignende Skandaler for Eftertiden.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL RETTEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE