HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
Eidsvold 30te April 1831.
Til
den kongelige norske Regjerings Departement
for Justits- og Politie-væsenet.
   Idet Undertegnede imødeseer en Proces med Procurator i
Agershuus-amt J. O. Praëm, hvorved jeg skal bevise mine offent-
lige Erklæringer om ham i Morgenbladet No 105 d.A., hvilke
angaaer hans Færd som Menneske og Embedsmand, erholder
jeg idag en Stevning fra Bemeldte, hvori han siger, at han ganske
vist venter, om det ikke allerede er udfærdiget, beneficium pro-
cessus gratuiti, og indstevner mig til Straf for Ovennævnte i
Morgenbladet No 105 samt for hvad Fornærmeligt jeg i "Skand-
skrifter og Pasquiller skriftligen og ved mundtlige Udladelser"
maatte have yttret imod ham.

   Da jeg meget tvivler paa, at en fornærmet Embedsmands Pri-
vilegium ogsaa strækker sig did, at han i en Sag, han, hvis han
vil vedblive som Embedsmand, maa anlægge, og derfor be-
vilges beneficium processus gratuiti til, ogsaa kan benytte dette
beneficium til at faae sine private Sager afgjorte og forvikle
d.V,b.2,s.159   Hovedsagen eller den alene beneficerede Sag, samt vidtløftig-
gjøre denne, tillader jeg mig, at andrage om, at, hvis beneficium
bevilges Procurator Praem, da deri maa fastsættes bestemt, hvilke
af mine ærerørige Anker mod ham som Embedsmand, det er
han erholder fri Sagførelse imod, eller -- kortere -- hvorvidt
Hans beneficium processus gratuiti strækker sig.

underdanig
Henr. Wergeland
Cand. theol.

TIL DEN KONGELIGE NORSKE REGJERING
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE