HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT


TIL AKERSHUS AMT

Grønlien 16. Februar 1839.
Til Agershuus Amt.
   Da jeg agter at indgaae med underdanig Ansøgning om at
maatte vorde eftergivet Omkostningerne i den saakaldte Gaar-
dermosag, paadømt ved Højesteret i Sommeren 1833, udbedes
Akten udlaant af Amtets Archiv, hvor den formenes beroende.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.157  
ET NØDVENDIGT ORD

(Af Henrik Wergeland, Cand. Theol.)

Morgenbladet 6. -- 8. febr. 1831.

[Trykt i dette verks avdeling III, bind I, s. 155 -- 161.]  
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE