HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL DOMSKOMMISSIONEN
Eidsvold 27de Martz 1831.
Til
DEN ÆREDE COMMISSION,
nedsat forat paadømme Cand. Wergelands og Overjæger Lies
Forhold paa Gaardermoen 20de Septbr. 1828.
   Tandem prosiliet Sol et diva Astræa e nocte!
d: e:
Omsider -- vist som Solen straale skal af Natten --
guddommelige Retfærd trine skal
igjennem Rabulistens mørke Snirkel-Sval
ind i sin egen Lyse Tempelhal!
Gudinden, skal jeg Tidens Genius troe,
ei bærer ved sit Indtog en Chako,
men Borgerhatten.

  
DEN PAA ALLE MULIGE MAADER MISHANDLEDE OG DEREFTER PAA SINE
FIENDERS ANSTIFTELSE ANKLAGEDE CAND.THEOL: HENR.WERGELANDS
sidste Ord A

til sit Forsvar i Gaardermoe-Sagen.

   Motto: "De Prov, Vidnerne afgave imod Rebecca, vilde i vore Dage være
      blevne delte i 2 Classer: de, som vare Sagen uvedkommende og
      de, som vare physisk umulige. Men begge Slags bleve i hine
      overtroiske Dage anseede som tilstrækkelige Beviser for den til-
      sigtede Brøde. Til de Første hørte saadanne, som f: Ex: disse:
      at man havde hørt Rebecca mumle noget i et uforstaaeligt Sprog:
      at hun undertiden talede med sig selv, og saae op i Luften, somom
      hun derfra ventede Svar: at hendes Klæder vare af et fremmed
      og mystisk Snit, og ikke lignede dem anstændige Fruentimmer
      plejede at bære osv. -- Alle disse Omstændigheder, saa naturlige
      og ubetydelige de i sig vare, blev der nu lagt stor Vægt paa som
      Beviser imod Rebecca."
            Den berømte Retslærde W. Scott: Ivanhoe 3 D. p. 127.

   Det er beklageligt, at Jurisprudenzen endnu i vore Tider er
saalidet blevet gjennemtrængt af den sande Filosofie, som dog,
d.V,b.2,s.101   styrende Tidens Aand og givende denne det characteristiske Hu-
manitetspræg, ikke har undladt at laane de øvrige Videnskaber
-- Theologien end ikke undtagen -- sin Liberalitet og Skarp-
sind: saaat man i en Sag af en saadan Borgervigtighed som
denne og dertilmed anlagt af Staten, i vore Dage seer Advocater
optræde, der, efter gammelt Snit, udsvæve fra Hovedsagen og
bortsøle Hovedspørgsmaalet, for alene paa nogle Ark eller Bøger
Papiir at kunne tilfredsstille den smaalige Drift, som burde være
henfaret med vore gamle Lovtrækkere, til at udbrede sig om
endeel materielle betydningsløse Smaating. Dog -- denne almene
Bebreidelsen rammer vel kun Jurisprudenzen i det Hele i vort
Land som en Europas Afkrog, hvor det, at forme sine Ideer
efter den danske Enevoldsherres geniefulde Haandskriver Ørsteds
gjælder for Juristens højeste Anbefaling; og da især de af vore
Jurister, som ikke engang vise sig at fortjene denne. De tvende
af Disse, som have med denne Sag at bestille, afgive i deres
hele Beviisførelse og Indlæg Godtgjørelse nok for denne Paa-
stand. I Frankrige eller Engelland vilde Ministeren, saafremt
en lignende Sag decreteredes, følt sig forbunden til at anbetroe
den til den talentfuldeste Advocat, til den sandeste Jurist Den
i hvis Liv, som Retfærdighedens og Lovenes Talsmand, hiin
sande Filosofie, Tidsalderens styrende Genius aabenbarer sig;
og man vilde da ikke hørt gamle Toldanordninger og andre Bar-
barismer paaberaabes i en Sag, hvor Folkets Grundlov og Folkets
Hærs Reglement, Skarpsind og Liberalitet
maae være de alene
Talende, man vilde ikke seet Despotiers 1Undertrykkelsesmidler
d.V,b.2,s.102   "extraordinaire Retter" af Medborgere selv med Begjærlighed
gribes som et Middel til privat Hevn og til at udtømme en lav
Sjels Uhumskheder; man vilde da ikke høre saadanne jammer-
lige Raisonnemens
som følgende Referentens "forhaanet er vel
Borgeren blevet, anholdt ene iblandt Alle, henlokket og slaget
af Soldaten; men han har dog vovet at svare Soldaten, og dette
er at vise en Trods, som bør straffes med en 1000 Daler eller
saa"
; man vilde ikke paa -- saa burde man haabe -- forlængst
aflagt Thingstudemaneer see Advocater trække Støvler, Klæder,
Bagvaskelser over den Anklagedes private, før og efter punctum
quæstionis førte Liv, Yttringer over andre Gjenstande o. s. v.
o. s. v. ind i en Sag af denne Natur, der -- for ei at forvolde enten
Angjældende eller Staten større Omkostninger end de Commis-
sionssager ellers uundgaaelig medføre -- burde strax fra Begyn-
delsen indskrænkes til Hovedpuncterne; man vilde ikke -- dog
jeg kjedes ved at anticipere hvad jeg nedenfore vidtløftigen nødes
at omhandle -- man vilde ikke have Behov at byde Advocater
i en saadan Sag et Motto som ovenstaaende. Dette er anbefalet
Referentens Eftertanke, som synes at have havt det Begreb om
en Referent: at denne nødvendig og ex officio som Referent maa
dømme begge Parter skyldige.
   Det er imidlertid -- besynderligt nok -- hovedsagelig af Refe-
rentens Deduction jeg de- og producerer mine Uskyldsbeviser
.

   Hvad Modpartens private Sagførers saakaldte "Forsvarsskrift
for denne" angaaer, da fritages dets ejendommelige, Forfatteren
aldeles characteriserende Beskaffenhed, ligesom og hans naive
Slutningsreplique, hvori siges, "at, skulde han have gaaet forvidt
i sit Indlæg, da maa man betænke, at Han, som fra Barnsbeen
Enthusiast for alt Militært, kun har talt som Militær" fritager
ogsaa de resp. Dommere formeentlig fra at værdige samme nogen
Opmærksomhed.

   Beklager jeg mig end, med den paa de mangfoldigste Maader
Forurettedes hele Vægt; saavel over de Krænkelser og Foruret-
telser Sagen har medført,
som over det forbausende Resultat af
Referentens Hovedbrud,
(det jeg, efter hans egen Taxt, maa holde
for at have været forfærdeligt), og over selve Sagens Anlæg,
eller rettere over at Staten har fundet sig beføjet til at actionere
den factisk fornærmede Klagende: saa antager jeg dog, idet jeg
d.V,b.2,s.103   seer hen til de udkaarne Commissairer, at Justitsdepartementet
har grebet til denne Yderlighed, af Bevæggrunde, der bedre
holde Stand for Moralens Domstol, end Føjelighed for Brigadens
indstændige Begjæringer. Idet jeg siger, at et Blik paa de Med-
borgere, Justitsdep. har kaaret til Dommere over mig lærer mig
denne Overbevisning, siger jeg med det Samme, at jeg er over-
beviist om at have erholdt de retfærdigste, competenteste Dom-
mere d. e. Mænd af erkjendt Skarpsind og (i 2denne Sag ikke
at forglemme) Liberalitet eller Medborgersind.
   Det militære Com. Medlem vil altsaa paa en anden Maade,
end ved at gjennemsee Korpsanordninger o. a. d. fra Leopold af
Dessaus Tider og gamle Dages souveraine Regjeringers Regle-
mens, ruste sig til at fælde Dom i denne Sag; thi slige Rescripter
-- af hvilke Tidens Genius bryder Staven med Afsky over et
stort Antal -- vil jeg gjerne troe kunne faae et blot Svar til en
Soldat henfortolket til Høiforraad og Majestætsforbrydelse; og
det juridiske eller civile Medlem vil i denne Sag finde den vær-
digste Gjenstand for sin erkjendte Skarpsindighed; og -- om
han end ikke vil fra saa høi en Standpunct betragte Sagen, som
om den var en af Tidens Kampe mod de hengraanede Sekters
Barbarie og 3Militærdespotisme -- Han vil dog, saa troer jeg,
i sin Dom tillige lægge for Dagen; at den Grundlov, han saa
d.V,b.2,s.104   ofte tapperligen har forsvaret, er ham mere end selv nyeste
Reglement; at Medborgeres Æres og Livs Sikkerhed er ham
mere end nogle militære Snore og Strege i Fredstider; at en
habeas corpus-Ret existerer i Constitutionens Ly, om end ingen
egen Lov omsværmer den; kort -- at hans Jurisprudence ikke
lader sig paatrykke det Mærke hvormed jeg stemplede Sagens
Advocater. Baade det militære som og civile Medlem ville
ihukomme, at de ere Medborgere idet de skride til Dom-
fældelse i denne Sag, hvorimod Officeren kan være alene Mi-
litær foran sit Compagnie, og Juristen alene Jurist i hundrede
andre Sager.
   Har jeg end saaledes det fasteste Haab om at erholde Ret-
færdighed, og bør jeg end troe, at det var Regjeringens Mening,
idet den greb til det yderligste Middel: en Commissionsaction,
at forskaffe mig samme: saa kan jeg dog ikke andet, end med
et inderligt Suk beklage, at vor borgerlige Frihed er saa lidet
udviklet, at -- idetmindste ved en Sag af denne Beskaffenhed --
det ikke staaer i Folkets Magt ved en Jury at erklære "Skyldig-
eller Ikkeskyldig til Action"; thi selv i den Maade, en, eller idet-
mindste denne omreisende Commission anvender forat erhverve
Parten Retfærdighed, ligger en følelig Straf. Folket turde maa-
skee da vise en
[større]
Ømhed for Statscassens Penge, end dennes
Vogtere selv.

   Jeg vil ende disse Betragtninger over Sagens Anlæg og Førelse
med at anføre af "Archenholz's brittiske Folks Historie" et Træk,
som viser, hvorledes i et Land, der dog ei har en friere d. e.
Mske- eller Borgerrettigheder mere sikkrende Forfatning end
Fædrelandet, og i en Tid, da et militært Jernspiir eller ret-
tere Korporalstokken hvilede over Europa, en lignende Sag blev
afgjort:

  
"Forat beskytte Rigets Bank, trak Soldater daglig og i
"dobbelte Rader gjennem City, hvilket gav Anledning til
"megen Uorden. Man vilde nemlig ikke at Soldaterne skulde
"marschere midtad Gaden, men i enkelte Rader paa Siden.
"Denne fornuftige Fordring besvarede man med Kolbestød,
"hvilken Adfærd ikke blev paaanket af Officererne, der ere
"blandt alle polerede Nationer de raaeste af deres Stand,
d.V,b.2,s.105   "som de Gemene, formedelst Mangel paa Subordination ere
"de insolenteste Krigere i Europa. Crespigny, en ung Mand
"af Stand, hvis Fader var Medlem af Parlamentet, fik et
"saadant Stød, som han gjengjeldede med et Slag af sin Stok.
"Soldaten fældede ham til Jorden med sin Bajonett, som
"han stak bag ved hans Øre dybt ind i Hovedet. Man bragte
"ham halvdød i et Huus i Nærheden. Citys Indbyggere vare
"yderlig forbittrede, og Lordmajor sendte strax Stadsmar-
"schallen til Krigsministeren, forat berette ham dette Tilfælde,
"og paastaae hurtige Foranstaltninger, hvormed slige Optrin
"for Fremtiden kunde forebygges. Men Soldaten var, allerede
"før denne Erindring indløb, arresteret. Nu forsamlede Magi-
"straten af London sig, og overdrog Raadsherren Watson
"at betyde Directeurerne for den engelske Bank, at de for
"Fremtiden havde at betjene sig af Citymilitsen istedetfor
"de kgl. Soldater. Dette blev ogsaa antaget. Den heftede
"Soldat beraabte sig paa, at han var først angreben; i
"Betragtning deraf, og da Haandlægen erklærede den Saa-
"rede at være uden Fare, løslod Fredsdommeren ham mod
"en Caution af 400 £. Tre Oberster og en Captain vare
"hs Cautionister. Nu indgav denne Soldat, som var af
"Garden, en Klage over at han først var angreben af
"Crespigny, hvilken da, mod en Borgen af 80 £, lovede at
"indstille sig for Retten.
"I October blev denne Sag afgjort. Cresp. lod sig, liggende
"i en Seng, bære for Retten. Dallas, en stor Lovkyndig,
"forsvarede Soldaten, og anførte blandt Andet Shakespears
"Ord i Macbeth: "Hvo kan paa samme Tid være viis og
"forbauset, sindig og rasende, troe mod sin Klage og lige-
"gyldig?" Contrapartens Advocat Erskine tilstod, at Shake-
"speare havde været en af de største Menneskekjendere;
"men han havde dog lagt disse Ord i en Hyklers Mund,
"som havde begaaet et dybtudtænkt Kongemord. Forsaavidt
"Klagen gik ud paa, at Soldaten skulde have havt nogen
"morderisk Hensigt, blev den forkastet, da man betragtede
"hans Handling i Sammenhæng med det Stokkeslag, han
"havde faaet som en Virkning af en heftig og brusende
"Lidenskab. Derimod blev Soldaten, erklæret skyldig i per-
d.V,b.2,s.106   "sonligt Overfald og derfor tildømt 12 Maaneders Fængsels-
"straf i Newgate, hvorimod hans Klage mod Crespigny, der
"ikke var understøttet af noget Vidne, blev tilintetgjort af
"Dommeren."


   Mange Paralleler lade sig optrække imellem denne og min
Sag,
[men]
ingen er mere mærkværdig end den, at den engelske
Soldat hitter til Undskyldning eller endog Motiv for sin Udaad,
paa det samme falske, absurde Foregivende som Lie, nemlig, at
han først var angreben af den Civile. Det er et Exempel fra
en berømt Ret, jeg hidfører; og har da vel mere Authoritet, end
en eller anden despotisk dansk, for alt Militært partisk Parol-
befaling eller deslige, man skulde ville anvende imod mig, som
den der -- beviisligen ved et Tilfælde, -- geraadede indenfore
den yderste Linie, og da vovede at fordre Oplysning, for ikke
atter at geraade i Ubehageligheder, før jeg adlød.

   Det er imidlertid hverken de Tab eller Uleiligheder, Sagens
Førelse har bebyrdet mig med, eller min Stilling, som Den, der
engang agter eller bør antages at agte at søge geistligt Lærer-
embede, hvorved tilkjendt Straf for lovstridigt Forhold (og hertil
regnes selve Omkostningerne) kunde gjennem mit hele Liv vorde
mig til Hinder og fortsat Straf, eller endnu mindre Bevidsthed
om Strafskyld in casu i nogensomhelst Henseende, der lader mig
udstrøe disse Bemærkninger om at jeg haaber i Dommen at
høre Harmonien imellem den ideale og alene formale Retfær-
dighed, saaledes som Hiin under en varigere, for ei at sige evig,
Typus aabenbarer sig saavel i vor som i alle liberale Grundlove,
og danne i mindre varige, for ei at sige kun til en Tid gjæl-
dende, underordnede Love, Anordninger, Reglemens og flere
Deslige, til hvis Materielle Hverdags-advocaterne (og iblandt Dem
Sagens) alene formaae at klynge sig, endskjøndt der i dem --
hvis de skulde kunne være brugbare -- ogsaa maa findes saa-
stor en Funke af den liberale Retfærdigheds Idee,
et
Begge maa
lade sig sammensmelte i Dommen. -- Men jeg betragter ogsaa
Sagen med en særegen Interesse: som tredie Mand kunde jeg
gjerne sige, som Menneske og Borger. Thi sandelig det er --
foruden den criminelle Hovedqvæstion, som alene angaaer min
Modpart Soldaten -- almeenvigtige Opgaver, som dertilmed skulle
d.V,b.2,s.107   løses. Disse har jeg berørt ovenover; og man vil ikke i vore
Tider fortænke en Akademiker, om hans unge Øje med livlig
Interesse følger Civilisationens sejerrige Trin, og seer i nærværende
Sags Dommere dennes personificerede Udøvere, dennes Hænder,
der opløfte sig fra det hellige Dommersæde forat udrive en ung
Medborger fra at falde som Offer for et Justitsmord, der er be-
virket anlagt, om ikke mod hans Liv, dog mod hans Ære og
Velfærd.


  
DOMMERE!

   Den, der er bleven offentligen haanet, offentligen aandigen og
legemligen mishandlet
, og derefter som Klagende offentligen til-
talt, skal nu ogsaa, efter en lang, krænkende Proces, straffes og
betale!!!   Kan der tænkes noget Mere Absurd? noget mere Retfærdighed,
ja menneskelig Fornuft Forhaanende
, end en saadan Paastand?   Dette skal -- idet jeg paaberaaber mig mit Brev af 22de
Septbr. 1828, Indlæggene af 4. og 13. Marz 1829 og af
18de Octbr. 1829, hvilke jeg anbefaler til de ærede Dommeres
Opmærksomhed, saasom i deres Overensstemmelse saavel
med hinanden indbyrdes som med de antagelige Vidner, som
og i min udviste Sikkerhed i mine Forklaringer, ogsaa ligger
et ikke uvigtigt Beviis for min Sanddruhed og Uskyld --

   Dette -- gjentager jeg -- skal bevises!


   Da jeg seer min Spaadom opfyldt, at de competente Vidners
Prov kun vilde vorde facsimilia af mine første og sidste, mundt-
lige og skriftlige Fremstillinger: saa skrider jeg ogsaa, med Vaaben,
der falde mere i Øinene end ovenpaaberaabte Uryggelighed
og Overeensstemmelse i mine fra Tid til anden fremlagte For-
klaringer, og ikke alene udrustet med Bevidstheden om min
Uskyld og lidte Uret, trøstig til mit Beviis for hiin Paastand, der
gjælder de tvende Advocaters Paastande imod mig, og til at bevise
vidnefast, fremskridende med Begivenhederne Dagen quæst: min
totale Uskyld; især i den Trodsighed
med lignende, som Referenten
imputerer mig.

d.V,b.2,s.108     
Den skal straffes og betale, som
A)
er
, skjøndt Han *ikke havde været Nogensomhelst til For-
nærmelse, men erklærede sig, da han ved den **udslagne Front
under Evolutionerne, ikke kunde undgaae at befinde sig paa en
Plads, han hverken vidste eller saae var forbudt tilforn
, baade
istand og ***villig til at forføje sig bort paa første tydelige og be-
stemte
Oplysning om hvor det kunde tilstedes ham uantastet at
opholde sig, dog
   a) ****bleven paa en antastende, fornærmelig Maade offentligen
anholdt; og

   b) *****paa en brutal Maade af Officerer ubestemt bortviist, samt
   c) saalænge, saavel af højere som lavere Gemene, ved ******raae
Befalinger, Trudsler om Arrest, fornærmelige omsvøbende Udla-
delser og Bortviisninger, der vare uefterrettelige for ham, saasom
de vare ubestemte, trods hans simple, bestandige Thema var "kan
jeg ikke være her: saa siig
*******bestemt Svar!" opholdt, indtil dette
første Møde var bleven til en offentlig Prostitution
.

   NB. Er heri fjerneste Spoer til nogen Trodsighed og Opsæt-
sighed? Og her skal denne -- saa høit taxerte -- være
[. . . .]

   Vidnesbyrd:>
* Ref. Ded: 2 S. imidten -- Praems skriftl. Erklær. 5. Marz
   Pag 11.
** 2den Dep. i Forhør paa Grimstad siger at "Afdelingens
   svingende Fløi næsten berørte Frontlinien. -- Lieut. Jen-
   toft bevidner (Pag. 380) at jeg var "foran Frontlinien, mel-
   lem Denne, 2 Geled af Corpset og Vagtteltet. Smaahøjene,
   (som vare besatte af Tilskuere) ligge bagenfore Opstillings-
   linien. -- 3 Dep. (Mil. Vidne) siger "at jeg blev omfløjet";
   samt Refer. Deduct 2den Side øverst. --
*** Lie siger selv (Pag. 130, 19 Oct. 1829) at jeg opfordrede ham
til at underrette mig om hvor jeg kunde ride
. -- desuden
   14 V. 160, 21 Oct. og Militært Vidne Pag. 391 siger det ud-
trykkeligt

**** Ref.Ded. 2 S. midtpaa cfr 6 V. Pag. 147.
***** Ref. Ded. 17. Side nederst. Ryens Dep. Præl. Forh. P. 71.
****** 23 V. 219. Ref. Ded. 3. Side nederst og 17de Side øverst.
******* 13de og 20 V., 35te Pag. 303. Ja, jeg maatte jo endog
   til fremmede Officerer henvende mig. cfr 1 Dep. Pag. 16,
   5te Marz 1829.
d.V,b.2,s.109      Anmærkning: De militære Qvasividner ere meget villige til at
lade Jentoft ride paa mig; men om en saadan Qvarambole veed
hverken jeg eller Lerche eller flere Vidner, og jeg troer, ei
Jentoft selv Noget. Derimod veed man, at det var imod Lerches
Hest Jentofts Sammenstød skede, hvilket dog, efter 29de, 30te,
ja endog Kammerherre Ankers Tjener P. Østbergs Udsigende,
kunde af Jentoft være undgaaet, da Han kunde see os, der, efter
nogles Prov vare i sagte Avance, mod de neutrale Smaahøje, efter
Andres holdt stille udimod Pladsen, ikke kunde see Ham.


   Her vil det maaskee ikke være overflødigt at henflytte en Af-
ridsning af Scenen, Linierne o. s. v. hvoraf man da vel ogsaa
kan uddrage den Slutning, at den, der, som forhen aldeles uvi-
dende om en Leirs Indretning og Situationen dersteds, nogen-
lunde rigtigt kan udføre dette, dengang maa aldeles have havt
sin Eftertanke og Hukommelse i sin Magt
.   Videre:
  
Den skal straffes og betale, som
B) da han
langtomlænge
fik den forønskede, bestemt1 affordrede
Underretning, om hvor Mærkelinien var, om hvilken han 2forhen
ikke havde engang mindste Ahnelse
, og skjøndt han saae den meget
utydelige Linie
, bag hvilken han var bleven indeklemt, 3ikke agtet
i Hævd af Andre
, dog øieblikkeligen og vedholdende, saa han ikke
siden uden med Tilladelse gik over den, respecterede den.
d.V,b.2,s.110      Vidnesbyrd:
1 29 V. Pag. 275 -- Lies Forkl. Pag. 130.
2 26 V. cfr med 14 V. Pag. 160.
3 14de V. Pag. 160. -- Overjæger Andersen Pag. 347 -- 15de V.
      Pag. 161 og 162. -- 30 V. Pag. 289. -- Capt. Schøyens Skri-
   velse og Vidnesbyrd, Pag. 277, hvor der siges at indenfore
   Opstillingslinien vare "baade før og efter Mange". Ligeledes
   sidste Vidne Ole Homb. -- 24 V. 226; ja selv Mil. V. Pag. 370.
   -- 30 V. Pag. 280 siger "at jeg reed fra den Plads jeg under
   Disputen med Officererne havde holdt, ud paa Pladsen,
   hvor Lie indlod sig i Dispute med mig, formenende mig
   denne Plads.   Anmærkning:
   Det er af yderste Vigtighed, at der bliver lagt Mærke til, at
jeg vedholdende blev paa den mig indrømmede Plads, thi af hvad
anden Grund skulde jeg opholde mig der, lige indtil Udmattelse,
uden fordi jeg der maatte oppebie Exercicens Slutning, hvis jeg
vilde faae Officeeren du jour at vide, og Revenge over Vagt-
mandskabet,
der fornærmede mig med Haansord. Min fore-
gaaende saakaldte Dispute med Officererne kunde ikke angaae
Andet, end, at jeg vilde bestemt have opgivet et Sted, hvor det
kunde tillade mig at være. Og saa billigt et Spørgsmaal kan
Referenten kalde Trodsighed, og forlange straffet med store Sum-
mer?
Den indrømmede Plads kunde Lie ikke formene mig, fordi
den var mig indrømmet og fordi mangfoldige Andre besatte
samme Terrain. Kunde han derimod, da skulde han, som Vagt,
ikke disputere.  
Den skal straffes og betale, som
C)
ingen Oplysning, men blot usømmelige, prostituerende Svar

og Klingens
[Sving]

ninger, erholdt paa sine
, baade i sig Selv og
Uskyldsbevidsthed, velgrundede, lovlige, billige og gjentagne Spørgs-
maal
, om hvilken Officeer ved Vagten han havde at beklage sig for.


   Vidnesbyrd:
   NB. Burde jeg ikke underrette en Officeer om at Vagten
opførte sig slet
, bestialsk?

   5te Dep. Pag. 22 5te Marz, eensstemmig med 6te Dep. --
1ste V. Præl. Forhør Pag. 16 nederst -- 30 V. Pag. 288, som
d.V,b.2,s.111   lægger til, at jeg begjærede dette forat faae Revenge; hvilket
viser, at jeg allerede da holdt mig for fornærmet. -- 28 V.
Pag. 257 viser, at jeg, selv efter Affairen derom var uvidende.
Mil. Vidn. 4de Dep. Vetten siger, at han indlod sig i Sam-
tale med mig, og at jeg paastod at ville erholde Ret, fordi
jeg bortvistes, hvor Andre fik Lov at staae.
   Militære Vidner P. 373 og 374 sige "at jeg stødte an mod
Kreuz, ikke mod Jentoft". Det passer godt paa den Maade
hvorpaa Kreuz styrtede hen mod mig.   Anmærkning: Vil man sige, at der var Officerer nok, som talte
med mig strax ved Anholdelsen, da beder jeg at lægge Mærke
til, at selv Disse (f: Ex: Kreutz), gjorde sig skyldig i brutal, uefter-
rettelig Tiltale til mig. Et "vil han mars væk!" er dog vel ingen
Oplysning,
og det mindst for Een, der har en Leir paa den ene,
en Front paa den anden Side, og forbudt Territorium for og bag
sig. Anden Oplysning var ei at faae af Kreutz -- og dette var
jo som at vandre efter kreuz-lagte Pegefingre -- og heller ikke
stort anden af de Andre, der kun ilede til i flyvende Hast.
Hvilken klog Mand vilde, under saadanne Omstændigheder, und-
lade at spørge og atter spørge sig fore; indtil han kunde faae af-
lokket et Svar?
Og dette er -- min Forbrydelse, og det saa høit
taxert !  
Den skal straffes og betale til, som,
D) paa det neutrale
1
Sted, han, med Lies egen Tilladelse, havde
valgt ved og ligeudenfore 2Opstillingslinien og ligeoverfore Vagt-
teltet, for der at 3Oppebie den endnu ikke opgivne Vagtofficeer,
og altsaa ventende i lovligt Ærinde, blev av selve det Vagtmandskab,
som skulde holde over Orden, continuerende offentligen overøst med
4Forhaanelser
.


   Vidnesbyrd:
1 Capt. Schøyens Skrivelse og Vidnesbyrd, ligesom og 30 V.
   Pag. 288 -- 15 V. P. 161, 162.
2 5 V. Præl. Forh. P. 21 øverst, eensstemmigt med 6te V. --
   23 V. P. 222 paastaaer at Flere, hvoriblandt han Selv vare
   paa samme Sted som jeg. Ligesom sidste Vidne.
3 Refer. Ded: 19 Side øverst.
4 Refer. Ded. 4, 5, 6, 7de Side, samt Lies egen Forkl. Pag. 131,
   132. -- Ref. Ded. 14 S. øv. og 20 S. øv. samt især 21 S. og 27de
  
d.V,b.2,s.112      og 29de Side, og Ryens skriftl: Dep. i Præl. forh. Pag. 71 ne-
   derst. -- Overjæger Andersen P. 397 -- 23de V. P. 219 opgiver
endog 3 Jægere og 1 Overjæger
som dem, der især gjorde
   sig skyldige i denne Uorden. -- Sidste Vidne O. Homb be-
   vidner dette ogsaa, at man tilføjede mig denne Overlast.


   Anmærkning:
   Jeg opofrede altsaa noget af min Fornøjelse forat faae Ret-
færdighed af en Officeer, eller af min Hensigt med Gaarder-
moreisen ved at dvæle saalænge paa dette Sted. Hvilken anden
Hensigt er det tænkeligt at jeg derved har havt, end den alle de
andre Tilskuere maa antages at have havt, nemlig at fryde deres
patriotiske Hjerter ved Skuet af Wedels Skarers kunstige Evo-
lutioner, hvori jeg idetmindste allerede da ahnede at see, og
siden allerede har seet, Fædrelandets Frelse og den ædleste
Loyalismes tappreste Værn? Dette blev mig imidlertid af Vagten
forspildt, og min Post som Ventende gjort mig dobbelt generende
ved den Mængde, som stimede om jomere jeg sattes blot for
Krænkelserne og jo højere Vagtens kaade Støi og Latter hvirvlede
sig
. Jeg tænkte vel ofte paa at opgive min Plan at oppebie
Officeren og forlade Stedet; men vil
[. . .]
fordømme den Tanke,
som lod mig blive holdende: den, at da de raae Karles Haan-
latter vilde forfølge mig end stærkere: at det altsaa var bedre
at bie og
[. . .]
indtil jeg, ved Officerens Ankomst, kunde vise,
især det omstaaende dannede Publicum, at jeg havde Ret? --
Forhaanelserne vare ellers af en saadan Art, at, endskjøndt
de syntes at maatte falde i størsteparten af Tilskuernes Smag,
saa vakte de dog hos de Civile af Disse det Modsatte af Hvad
de vakte hos Soldatesquen larmende, haanende Bifald, og
friskt Mod til at blive ved i samme Tone. -- 23de V. siger jo,
at min Medfart gjorde et saadant Indtryk paa ham, at han traadte
frem, og tilbød sig som Vidne. Med ham var 24 Vidne.  
Den skal straffes og betale, som
E)
Viste saamegen Resignation
, at han, da Forhaanelserne bleve
for krænkende og raae, baade svarede sagtmodigen; og da dette
ei frugtede, henvendte sig til Underofficeren med det næsten bønlige
Spørgsmaal "om slig Opførsel var en militær Vagt tilladt mod Frem-
mede, der biede i lovligt Ærinde; men erholdt kun Brutaliteter og
nye Beviser paa lovløs Adfærd til Svar
.
d.V,b.2,s.113      Af Vidnesbyrd herom gives der mangfoldige. Nogle af
de civile Vidner forsikre ogsaa, at jeg ogsaa, ved at bringe
dem Gud iminde, paa en religiøs, og da vel den allersagt-
modigste Maade, søgte at bringe Dem tilbage til deres Pligter

idetmindste imod mig. Men da kun Lie selv tilstaaer, at han
maatte byde Mandskabet forlade mig -- Noget som Over-
jæger Andersen hverken har hørt eller troer at være skeet,
og Dette ikke understøttes af Nogen: saa har man ingen
Godtgjørelse for at Lie fulgte min billige Anmodning at han
skulde holde Styr paa Mdskabet; men klart er det, at han
griber til den Udflugt at sige, at han af egen Pligtfølelse bort-
viste Mandskabet, da han seer, at der ikke lod sig lægge
Skjul over hele Vagtpersonalets uværdige Forhold. -- cfr.
Lerches Prov. Hvilken herlig Grube da i denne Scene af
Sørgespillet for Referenten til at øse sine straalende Be-
viser for min Trodsighed og Opsætsighed!! Han vil jo, at  
Den skal straffes og betale til, som
F)
leed den Tort, uden mindste Grund
-- saasom Han endnu i
samme sørgelige statu quo opholdt sig i Vagtens Paasyn og som
et Offer for dennes Raahed, indenfore Linien ventende paa en Of-
ficeer, som han kunde beklage sig for -- at blive offentligen befalet
i Arrest
, hvilken forsaavidt effectueredes at Haand lagdes paa
hans 1) Person og 2) Hest
.


   Vidnesbyrd:
   De fleste Vidner, ja selv Modparten & Comp. vedgaaer
at jeg truedes med Arrest. 1. -- 2. Refer. Ded. 4 S. øv. --
5te V. Præl. Forh. Pag. 33 og 34 -- 5te Dep. 14de Marz
1829. Mange Vidn: sige, at de toge mig i Brystet; ja 23 V.
siger at "et Par Jægere" gjorde det.   Anmærkning: Selv erindrer jeg ikke, at Haand da lagdes paa
min Person; men heri er dog vel intet besynderligt, da min hele
Adfærd viser, at mit Hoved blot var sysselsat med Tanken om,
hvorledes jeg iilsomst og paa det bedste skulde føje mine Mis-
handlere
. Det er ellers beviist "at man greb mig i Brystet;" samt,
imod 20de Vidnes Udsigende, at jeg da, som hele Tiden, var i
Stillestand udenfore Linien
. Bevæggrunden til Arrestforsøget maa
enten have lagt i den totale Tøilesløshed som herskede ved Vagt-
personalet
, alene, eller deri, at man opbragtes over at jeg, efter
d.V,b.2,s.114   foregaaende Fornærmelse, og, efterat have, paa mit littr. E om-
nævnte Spørgsmaal, faaet et grovt Svar (hvilket er vidnefast)
gjerne kan have i billig Uvillie sagt "at de maatte skamme sig
ved hvad Tjeneste de gjorde!" d. e. jo -- efter al fornuftig For-
tolkning -- ikke at de skulde skamme sig ved at være Militære
d. e. jo Landets Forsvar eller ved at staae i Landets og Kongens
Tjeneste; men "at de maatte skamme sig ved saaledes at op-
fylde deres Pligter som vagthavende Soldater". Mangfoldige, selv
Mil. Vidner deponere Støi og Spectakel ved Vagten. Kom den --
mod al Rimelighed og alle Beviser -- fra mig -- da skulde Vagten
ikke taale det, men arrestere. Milit. V. Pag. 371 tilføjer gjen-
tagende, at han ikke kan erindre, i hvad Forbindelse slige Ord
ere af mig brugte; og Dette er Tilfælde med alle de Mil. Vidner
-- hvilke ere de Eneste, som have hørt slige eller lignende Ord
af mig. Hvor høist usikkert er det da ikke, at min saakaldte
Dispute med Vagten
, har skredet ikkun saa fiint over Sagtmodig-
hedens Grændser
, som hine Ord, -- dem jeg dog hverken vil
eller kan benægte. Civile Vidner bruge det ubestemte, ample
Ord "Dispute" om mine Advarsler og Tilsvar til Vagtens Haan
og Skraal; men i deres Sprog siger det ikke andet, men netop
det Samme, som en "Samtale, der føres høirøstet fra een eller
begge Sider". Her var nu et fuldt4, skraalende, haanende Vagt-
mandskab imod mig alene
. At jeg ikke har talt saa høit, sees
ogsaa deraf, at kun faae af mine Ord ere blevne opfangede af
Tilskuerne;
men derimod flere af Jægernes. Min Tale til Jægerne
-- eller Disputen fra min Side -- har, som vidnesfast og ind-
lysende af sig Selv er -- bestaaet i 5Beklagelser, 6Spørgsmaal
og Tilretteviisninger f. Ex. ovennævnte mulige Tirade. Tilskueres
Tilbud paastedet at ville følge mig som Vidner
viser, hvor mange
Fornærmelser allerede da vare overgangne mig.
Men


  
Den skal straffes og betale til, som
G)
viste i den Grad Agtelse for en militær Vagts Rettigheder
, at
han øjeblikkelig i Gjerning (ved at stige flux af Hesten) og i Ord

d.V,b.2,s.115   (ved et "vær saa god! Det har De Ret til") erkjendte dets Ret til
at øve den Myndighed imod sig, endog udenfor Opstil:linien,
men
under sednere Ansvar.


   Vidnesbyrd:
   Ref. Ded. 19 S. øv. -- 5te V. Præl. forh. Pag. 33 -- 5 Dep.
Pag. 21, 5te Marz, samt 14de Marz 8de V. Pag. 257. -- 30te V.
Pag. 281 har opfanget de Ord af mig: "det er haardt at lide
slig Behandling".
Disse Ord vise dog vel ingen Opsætsig-
hed?
--   Anmærkning. Det maa i høi Grad svække Lies Troværdighed,
saavelsom og Andersens, at Ingen af dem vedgaaer, at min Op-
førsel var som oven beskrevet, endskjøndt saavel paaberaabte
som mangfoldige andre,
ja selv Mil. Vidner, eenstemmigen bevidne
det.
Lies Erklæring Forh. Litr. I overtyder om at han endog før
jeg reed, fra det første Anholdssted inden Opstillingslinien, udenom
denne, kom til, og altsaa er den Underofficeer, der truede med
Arrest. Var det dog alligevel ikke Lie, saa maa det dog -- saa-
fremt der ikke har været et aldeles Anarchie i Vagten -- have
været Andersen; og han fortjener da en Deel af Sagens Om-
kostninger med Lie. 6te og 11te Dep. paa Røhr sige, at Lie af-
stod fra Arresten fordi han sagde, at det vilde være for stor
Skam osv. Har nu ikke Lie været den Arresterende, saa seer
man hvor meget man kan lide paa dette Slags Vidner (Vagten)
som siger, at de have hørt selv slige Ord af Lies Mund. Men
i min Opførsel -- er der Spoer af den Trodsighed, Ulydighed og
Opsætsighed
Referenten vil fremtvinge? Lies Sagførers Paastand,
at der ligger en opirrende Trudsel -- jeg troer han siger saa --
i at jeg strax vilde lade mig fængsle, men henviste til Officerens
Afgjørelse er ikke stort jammerligere eller rettere sagt (saafremt
det Hensigtsstridige er det sande Latterlige) latterligere. Alligevel
ere de tvende hæderlige Colleger enige i, at  
Den skal straffes og betale til, som
H) da Vagten,
især
Underofficeren, efter dette haandgribelige
Attentat, paa en ligesaa conduiteløs Maade frafaldt dette Angreb
d. e. gjorde Ende paa den Leeg, og han igjen steg tilhest paa sit
forrige Sted udenfore Opstill.linien, atter saae sig som et værnløst
Maal for Vagtens forbryderske Kaadhed
.
d.V,b.2,s.116      Vidnesbyrd:
   At Lies Sagfører antager l/2 Time forløben imellem Ar-
resten og Slaget kommer vel Sandheden temmelig nær.
Denne Tid anvendtes paa ovennævnte Maade. -- 20 V. 200.
Cfr. ellers foransatte Litr. D, under hvilken jeg vilde have
henført Dette, hvis jeg ikke her havde foresat mig, netop
at lade Scene følge paa Scene, saaledes som de fulgte indtil
Misgjerningens Catastrofe.
Tidsfølgen er nøje iagttaget; og,
eftersom Vagtens Adfærd udviklede sig i denne i større og
større Raahed,
saa viser sig Lies Hovedforbrydelse motiveret
af min Sagtmodighed, som han troede vel at turde prøve indtil
det Alleryderste
, og ikke i Modsætsighed eller eggende Ord fra
min Side; thi hvilken Vagt, eller endog hvilket Menneske
, om
det endog ikke havde Magten, vilde kunne i henimod 1 Time
efter Praems Regning, og næsten saalænge efter min, taale
fortsatte Drillerier?
Og dog taalte jeg det, uagtet jeg saae
min Spagfærdighed eller Villighed, eller hvad jeg skal kalde
-- se 20 V. Pag. 200 -- det Modsatte af Gjenstridighed, og
alle mine Forsøg paa at føre de tøilesløse Soldater tilbage til
deres Pligt
eller idetmindste til "Raison" aldeles frugtesløse
og kun at tjene som stimuli til nye Udskeielser, der ved det
Sving af Overmod, de i deres Væxt satte Lies Sind i
-- som
ogsaa syntes bragt ud af Ligevægten ved berusende Midler --
forandres det til den Rasenhed, der alene kunde udføre en
saadan Forbrydelse som Hovedudaaden
quæstionis. Ja, jeg
taalte
(cfr. Cand. Lerches Vidnesbyrd) Mere end man kunde
forlange af et Menneske,
for ei at sige af et ungt, hvor vold-
somt Uviljen kogte end i mit Indre, over at see Landets
Sved og Formue ødslet paa slige uværdige Soldater, men
jeg ventede jo paa en Officeer, hos hvem jeg dengang troede
at finde mere Fornuft, forat udtømme den. Derfor taug jeg
og leed. At det ikke er Tant, at jeg vilde lade Vagten tilbage
til dens Pligt,
og tillige som Beviis for, at jeg havde mine
Tanker fuldkommen med mig
, vil jeg anføre det af Lies Sag-
fører som factum Antagne, at jeg gjorde, under mit lang-
varige, stadige Ophold, Skildtvagten opmærksom paa, at
Flere overtraadte
Linien. Heri skulde jeg ogsaa troe ligger
Godtgjørelse nok, forat jeg Selv da holdt udenfore denne
Linie:
Opstillingslinien; og at jeg heller ikke traadte inden-
fore den
siden. Men Hvad hjælper Alt --

d.V,b.2,s.117     
Den skal jo straffes og betale til, som
I) da
Sjelslidelser
og Udmattelse fremkaldte en stærk Tørst, og
han af 1Agtelse for det ydre decorum ikke vilde tilfredsstille den
paa Stedet, og heller ikke af ovenberørte Grunde ikke 2turde
forlade den indrømmede Plads, valgte det eneste tilbagestaaende
Middel forat fyldestgjøre hiin Anstændighedsfølelse: det at 3til-
kalde Underofficeren, for af ham at erholde Oplysning om det
kunde
4tillades at stille denne (ligesaa uskyldige som stærkeste)
Drift i eller bag et Telt (det tomme Officerstelt?); men, da Denne
først nægtede i 5stødende Udtryk at komme, og i samme Tone
opmuntrede, for ei at sige befalede, ham at komme til sig, dog
viste en saadan Vaersomhed,
at Han, befrygtende Svig (hvilken
Snog ogsaa fremstak sit giftige Hoved, saasnart Offret var lokket
indenfore Trylleringen), og erklærende "at Han dertil ei havde Ret,
saasom Han kun kunde komme Underofficeren itale ved at over-
skride Demarcationslinien, dertil (til at overskride denne tilfods)
først indhentede
Skildvagtens
6Tilladelse.


   Vidnesbyrd:
1 Ref. Ded. 8 Side -- Praems skriftl. Erkl. Pag. 12, 5. Marz.
   -- Mil. V. 400 og 401.
2 [?] Dep. Pag. 21, 5te Marz. -- 1. Dep. Pag. 18, 5. Martz.

3 Ref. Ded. 8 Side midterst. -- 1. V. Præl. Forh. Pag. 18 ned.
   -- 15. V. Pag. 162.
4 Lies egen Forklaring Pag. 134. -- Fru Eriksens Pag. 306.

5 Ref. Ded. 9. Side. -- 39 V. Forh. 30. Juli 1830. -- 17de V
   Capt. Ingjer Forh. 26 Juli 1830 ad c. --
6 Hvad 20de V. Pag. 197 angaaer, da staaer hans Prov "at
   der paalagdes mig at træde tilbage, men at han ikke
   hørte Hvad vi talte sammen" saavel i Strid med sig selv
   som med de Mangfoldiges, som have afgjort, at jeg bad
om
og erholdt Tilladelse til at overtræde Linien. Der
   siges ogsaa "at Skildtvagten sagde: gaa kuns ind, du har
jo Lov dertil
".


   Anmærkning:
   Ingen af de gyldige Vidner tale om "Opsætsighed" fra min Side
uden Fru Eriksen. Da imidlertid de Udladelser af mig, som
dette Vidne -- og, som jeg troer, hendes Søster Mad. Poppe --
d.V,b.2,s.118   har opfattet stride imod Begrebet af "Opsætsighed": saa er der
enten at antage, at Vidnet (hos hvem det dog er tilgiveligt) deler
Anskuelse med Referenten, der kalder det Opsætsighed ikke at
adlyde Soldatens endog ubestemteste
, med Fornærmelser ledsagede
Befalinger blindt
, eller at hun har dette Begreb, javel endog Ordet
selv
fra den Passiar mellem 2 Jægere, hun hørte, af hvilke den
Eene sagde, at der var en slem Mund paa mig. Men, hvor slem
denne har været, oplyser Vidnet selv os om: "Jeg svarede paa
Overjægerens: kom hid du! jeg er ikke din Tjener -- "ja, du
er heller ikke min Herre!" Det er ellers høist mærkeligt, hvor-
ledes dette Vidne gjør Vidnet -- der fortjener en Plads ved
Siden af Kammerherre Ankers originale Peder -- Hans Kyhns
Opspind tilskamme, da hverken Hun eller hendes Søster kan end
i fjerneste Maade erkjende at have hørt slige Udladelser af mig,
som de Kyhn foregiver at have fra dem.
Kyhn erklærer tillige,
Pag. 313, at de Damer(?) han skal have hørt(?) disse af, ikke
vare nær
det Sted, hvor Affairen foregik, og han geleidede dem
"uafbrudt" lige til Afreisen!! Har man hørt Magen til Jammer-
lighed i at smøre sammen, naar man dog giver sig af med Saa-
dant? Men vi staae maaskee nærmere ved Opspindets Kilde,
end vi ahne: -- det vakre unge Menneske er, som bekjendt,
Modpartens Sagførers Klient og Elev (for ei at sige Kreatur) i
Adskilligt.
   Kan der tænkes Opsætsighed ved Siden af den agtsomste Lydig-
hed, Agtelse for Rettigheder og den yderste Forsigtighed? tirrende
Raillerie ved Siden af de sagtmodigste, endog religiøse Forma-
ninger? Opmuntringer til at holde Folk ude
fra det forbudte Rum
ved Siden af "Riden frem og tilbage" og "snart inden snart uden-
fore Linien"
eller (som et Mil: Vidne endog vil) "med min Hest
tversover den opkastede Leirlinie
(!!)?" Eller "Trækken, Dragen og
Sliden" i min Hest
, ved Siden af mine Spørgsmaal, om hvor jeg
skulde ride hen?
-- Frækkere, unaturligere Paastande hørtes vel
aldrig
. De lode sig gjøre med forønsket Følge, naar Referenten
og Liet. Kreuz eller Kam.herre Anker vare Dommere og Proc.
Praem Referent. Det kunde da ikke gaae mig værre, end om
det skulde behage de nuværende Dommere heri at give Sagens
Referent Ret, at

d.V,b.2,s.119     
Den skal straffes og betale til, som
K)
blev, trods hiint dobbelte Leide, nærmende sig den Under-
officeer, der selv havde kaldt ham til sig, under Fremførelsen af
sit Ærinde, voldeligen af ham greben i Nakken, og ført saaledes,
trods sine Bønner om Skaansel for saa scandaleus Prostitution
og trods sine Tilbud om selv strax at gaae tilbage, ikke til sit forrige
Sted, men et, hvor Mishandlingerne endnu mere
7 faldt i Øine.


   Vidnesbyrd:
   5te Dep. Pag. 21, 5. Marz (som paastaaer at Lie løb
til
) -- 20 V. Pag. 197 og 198. -- Capt. Schøyens Skrivelse
af 14. Marz 1829 (hvor han kalder Lies Fremfærd før Slaget
"skjændig Behandling".) M. V. P. 3
[?]

   Mangfoldige baade civile og militære Vidner sige, at Lie
havde taget mig i Kraven og ført mig. Altsaa havde han
bemægtiget sig min Person, og behøvede aldrig, selv ikke
under nogen Omstændighed at slaae.
Ligesaa Ref. Ded.
10 S. ned.; 13 S.

   Hvilken barbarisk Grusomhed at mishandle den Bedende?
og dog er Synden større at ville paalyve Denne Forbry-
delser
. Angsten forat redde sig selv kan ikke undskylde.
Jeg idetmindste vilde heller lide Alt selv, end ved Rettens
Hjælp foraarsage den Uskyldige Straf. Lie viser, at man i
Angsten ei veed, hvad man griber til.   Anmærkning:
   Personligt Angreb var det Eneste, som kunde undskylde Lies
Hovedforbrydelse (se Fgende). Han griber derfor til dette eneste
Middel: at fingere, falskeligen at beskylde mig herfor; men hvor-
ledes understøttes dette Paaskud, som maatte falde ved sin egen
Urimelighed og Unaturlighed?
Han siger, at jeg talte, da jeg kom
henimod ham, om at faae Lov til at komme ind i et Telt. Men
naar understøttedes Anmodningen med Angreb og det gjentagne?
Den, som har faaet ham til at smøre slige Dumheder isammen,
burde dømmes pro meliori informatione. Han siger, at jeg stødte
imod ham, og hans egne Vidner sige, at jeg vilde forbi ham.
Han siger, at jeg talte, da han greb og havde grebet mig i Kra-
ven; men kan ikke erindre Hvad eller hvorom jeg talte. Men
d.V,b.2,s.120   her kan man da uden Feiltagelse supplere, thi under slige for-
tvivlede Omstændigheder, kan ikke anden Tale antages, end den,
der gik ud paa Befrielse herfra Bønner. Det er ogsaa Paa-
faldende, hvor vaklende Lie har været i denne Paastand, som
hverken i dens Opfindelse, efter al Rimelighed idetmindste, til-
hører ham, eller i dens Bibeholdelse, hvorfor hans Sagfører (der
i et Retsmøde paa Elstadmoen ved Puffen og et Slags Caroussel-
spil førte ham tilbage til denne Usandhed han var paaveje at for-
lade,
se Forh: 26. Juli 1830) har Skammen, og -- saafremt, efter
min gjorte og herved gjørendes Paastand, der er Straf for slig
Adfærd mod Dem, der staae for Retten for at afhøres,
som ulovlig
-- tillige en Deel af Skaden.
   Da jeg i et ældre Indlæg vidtløftigen har modbeviist den latter-
lige Paastand om Supplicantens, den ubevæbnede
, af Vagt, med
dragne Klinger, omringede Supplicants Angreb paa den bevæbnede
Overjæger
, hvem han netop ansøgte om Noget, og Dette Synderens
sidste Paaskud
ikke fortjener endog mindste Opmærksomhed som
strax iøinefaldende Unaturligt: saa vil jeg ikke videre værdige det
et Ord; men ansee Stedet her passende til at bringe en juridisk
Børnelærdom iminde, som ligesaameget tager mig i Beskyttelse,
som den rammer Lie. Se Nørregaards Private Ret IV § 1007:
"I Henseende til criminelle Loves Anvendelse, der, forsaavidt
Samme gaaer ud paa Gjerninger, bliver det en Hovedsag, at have
Vished om, at den Gjerning er begaaet, paa hvilken criminelle
Love skulle anvendes; thi Ingen kan tiltales som Gjerningsmand,
ingen Straf finde Sted, ingen Dom afsiges til at fælde Nogen som
skyldig, medmindre Gjerningen existerer". Ligeledes er det en
agtværdig, hinduisk, og vistnok sand Retsregel: "100 Vidner kunne
ikke paabevise Den Afsindighed, som 2 Vidner sige er klog". Lov-
mesteren i Abdera maatte enten lee eller harmes af Medynk og
henvise en saadan Paastand som Lies til Daarekisten, om man
vovede at fremsætte den for ham; og der skal et andet Talent
end Lies Sagførers til at forsvare endog nogenledes saa slet en
Sag, der hartad er ligesaa umulig at forsvare som Hovedudaaden
selv. Men jeg troer næsten, at om jeg var bleven for Vagtens
Moroes Skyld, spidet foran Vagtteltet, saa vilde Advocaterne
være enige i, at corpus burde afklædes, forat faae de Penge
frem, jeg burde betale til. Der er mellem disse Urimeligheder
ikke saa stor Forskjel; thi de ville jo, at

d.V,b.2,s.121     
Den skal straffes og betale til, som
L)
i det forsamlede Folks Paasyn af Umennesket
-- af Lie, der
imidlertid planmæssigen med sin
1Indbydelse at komme til sig,
koldblodigen havde udtrukket sin Klinge, og ført mig udenfore
eller ligetil Opstillingslinien
-- blev slagen, efterat være 2bortstødt;
ja, som led denne Mishandling, der er saa oprørende som en
Mishandling nogensinde kan tænkes; ja som leed en Mishand-
ling, Naturen, Folkeretten, Grundloven, civile og militære Love
raabe Hevn over
, ja som selv disse Sidste i deres Strenghed ikke
tilstede uden som
3Straf over en domfældt Forbryder.


   Vidnesbyrd:
Factum selv er godtgjort. Jeg anfører derfor blot op-
   lysende Vidnesbyrd til de nøjere Omstændigheder derved.
   Saaledes:
1 Lie Pag 175. Ligeledes Lie Pag 174 -- bekræftet af 30te V.
   Pag 182, -- hvoraf sees, at Soldaternes Tøilesløshed og Bar-
barie
gik saavidt, at deres Befalende tilraabtes af dem, at
slaae mere!
Det samme vidner 1 Dep. Pag 17 -- 5te Marz.

2 Lie siger selv -- Forh. Pag 133, 19 Octbr. -- at han før
   Slaget skjød mig fra sig d. e. vel udenfore eller over Linierne.
   -- Dette er saameget værre for ham.
3 Departementets Skrivelse af 5te Marz 1829 bedes læst med
   Opmærksomhed; ligesaa Caval. Brigadens af 3 Febr. 1829 --
   Ankers Brev af 4 Oct. 1828 -- Praems Pag 38, 14de Marz
   -- Capt Schøyens af 19 Marz 1829. Se Bilaget.
1ste Dag paa Røhr, 3die, 4de, 5te, 6te, 7de, 8 og 14de og
   Overjæger Andersen vidne mod Lie, at han vidste hvem
jeg var før
Rappet.


   Anmærkning:
   For en saadan Forbrydelse kan ingen Straf, med Undtagelse
af Livsstraf og evigt Fængsel, være for stor. Give ikke Statens
Domstole Retfærdighed, naar det ulykkelige Offer kræver det,
ja endog om ingen krævede det, da er Statens Formaal: Sikker-
hed først og fremst for Liv og Helse
og Ære forfeilet, da er den
de facto opløst: Borgeren sættes fuglfrie tilbage i Naturstanden
og Selvhevnen kaldes frem som Dommer. Og, slæbes den saa
umenneskeligen Fornærmede
igjennem langvarige Processer, naar
d.V,b.2,s.122   han vover at klage over en factisk Forurettelse: for derefter at
lide Straf og berøves sin Formue,
da sikkrer heller ikke Staten
for Denne: da er Alt opløst, Alt lovløst: da forvandle Domstolene
sig til Opdragelsesanstalter for Mordere og Tyve -- af Retfær-
dighed. Hvad man vilde kunne gjøre mod en Christi Lærling
uden at frygte for at hans billige Harme skulde tage den Retning,
vilde man ikke ustraffet gjøre imod alle Andre. At den Dom,
som skal fældes i denne Sag, imidlertid vil godtgjøre de norske
Borgere, at Staten yder dem Sikkerhed for alt Livets Uundvær-
lige: Liv, Helse, Ære og Velfærd og, at den, om det end ikke
staaer i dens Magt at afværne enkelte Udbrud af den Raahed,
som det endnu ikke har lykkets at forvise fra Gelederne, dog
vil ave disse med Lovenes hele Strenghed, derom har jeg den
fuldeste Overbeviisning. Havde jeg ikke havt den fra Begyndel-
sen: saa havde jeg ikke klaget. Men, skulde Dommen kuldkaste
den, vel -- jeg vil endda ikke angre, at have kjæmpet for Ret-
færdigheden,
at have ført en af Tidens Kampe for Menneskelig-
heden; men kun bittert beklage, at et Beviis staaer der for at
det bliver det Bedste for mine Landsmænd at ophæve al Stat
og Lov og Ret og tye tilbage til Skovene. Nei, nu, idet jeg gjen-
nemgaaer Sagen, og,
[un?]
drende mig om, spørger mine Dom-
mere, om det Mindste af Vaklende, om den mindste Skygge af
Skyldbevidsthed har viist sig i min Fremfærd under Sagens Fø-
relse,
som kunde stille sig imellem mig og den Naturlighed og
Fornuft -- kort. Sandhedens egen Styrke, der viser sig i min
Fremstilling af det Passerede -- nu staaer denne Overbeviisning
om den fuldkomneste Retfærdiggjørelse, totaleste Frifindelse, og-
saavidt skee kan Opreisning og Godtgjørelse paa det klareste
for min Sjel! Thi er en Tøddel underkastet Forandring i min Da-
gen efter min Pinselsdag affattede første Klage? Og hvilken skyld-
bevidst Klager?
og det for Mænd, han (cfr. Keilhaus Forklaring
og Lieut. Bechs ofl.) vidste indtagne for Modpartens falske Frem-
stilling?
Men, saastor var Forbrydelsen og saa liden min Lyst til
at see Forbryderen straffet, at jeg gjerne skjænkede Partisk-
heden Noget af Straffens Strenghed. Derimod, Hvad imod mig
holder Stand i Lies Erklæring? At intet gjør det skal jeg vise
her ved at stille alle hans Beskyldninger og Udsigender, som
kunne være imod mig, og i een Scala med Sandheden ved Siden.
Disse ere:
d.V,b.2,s.123      Cand. Lerche og jeg toge fast      Stilling inden Opstil.linien.      Modbeviist Litra A, selv af hans
                                    egne V.
Kreutz talte til mig før Jen-
      toft stødte an.                  Ubeviist; men Beviist, at Jen-
                                    tofts Træf mod Lerches Hest
                                    var første Begyndelse.
Grovheder og Chicaner, der
      iblandt Andet, skulde gaae
      ud paa at bibringe Foragt
      for milit. Stand.                  Ubeviist. Selv om de vare be-
                                    viiste, saa forudsættes dog
                                    hos et dannet M.ske, at der
                                    gaves Grund til slig Tale.
                                    (Litr D, E, H samt Anmærkn
                                    til J) Beviist er derimod hvad
                                    jeg leed af Saadant og hvor-
                                    ledes jeg søgte at tale til
                                    Rette
.
Støjen og Skraalen.                  Ubeviist; men derimod Beviist
                                    mod Vagten.
Begjæring om Brændeviinshent-
      ning ved En af Vagten.            Ubeviist.
Skjænkebydning til Vagten af
      en Ølflaske.                  Ubeviist (Jeg vilde jo ikke selv
                                    tømme den under aaben Him-
                                    mel.)
Indstyrtningen paa Lie.                  Behøves der Modbeviis, saa er
                                    der nok af.
"Vold -- at jeg vilde slaae ham".            Taget tilbage af Lie.
"At jeg paa en uværdig, brutal            Ubeviist. Jeg var ikke Nogen til
      og lovstridig Maade søgte at            Anstød eller Hinder og hver-
      yppe Klammerie med Office-            ken begjærte Trætte eller
      rer og at hindre dem i Udfø-            trættede med nogen Officer.
      relsen af deres Tjeneste, samt            Det er ubeviist.
      viste mig saa beskjænket, at
      jeg maatte holde mig i Sad-      Modbeviist og Ubeviist.
      len for ei at falde i Marken."
d.V,b.2,s.124   "At jeg blev ført ud af Leiren
      fra Lægeteltet".                  Ubeviist og Modbeviist.
"At jeg søgte forsætligen at
      yppe Klammerie i oplandske
      Corpse's Leir".                  Det Modsatte, min Sagtmodig-
                                    hed er derimod Beviist (s.
                                    Litr E og F)
"At jeg med Støi og Skraal
      spenderede": Pengelaan osv.      Modbeviist og Ubeviist.


   Nei! efter et saadant Resultat af Undersøgelserne, giver jeg ikke
min Overbeviisning om fuldkommen Frifindelse og Erstatning,
mit Haab om Retfærdighed tabt. Var end Vejen lang og besvær-
lig
, som jeg havde at gaae for at finde Ret -- jeg skal dog finde
den. Da skal jeg ikke angre, at jeg har seet baade Tid og Penge
spildte ved Reiser og slige aandsfortærende, hjerteoprørende Sys-
selsættelser, som de, der have været Følger af denne Justizsag,
der skylder Brigadens Umættelighed sit Tilvær, og som stundom
har ladet mig ønske, at jeg heller havde modtaget 25 Gode af Bri-
gadechefens eller hvilkensomhelst bedre Generalprofosses Haand
og -- tiet. Men, endog aldeles frikjendt, saa har dog Sagen selv
været mig en betydelig Straf,
der maa ansees saameget tungere,
som jeg er den uskyldige Klagende.   a) Har jeg ved den været forhindret fra at søge de Levebrød,
   min Stilling og Alder tillod mig at søge.
b) Har jeg ikke havt den frie Raadighed over mit Opholdssted.
   Idetmindste har jeg troet at burde betragte mig kun som
   halvfrie og bunden til Commissionens Nærværelse.
c) Maae min Credit, især ved de Forsøg paa at skade den, jeg
   nedenunder vil komme til at opstille, som og ved den blotte
   Justitssags Anlæg, og især min Credit som vordende Ansøger
   om geistligt Embede, have lidt.
d) Har jeg lidt den Krænkelse at høre og see Forbrydernes
   og Hovedforbryderens Superieurer, som jeg i min Godtroen-
   hed først henvendte mig til, baade mundtlig og skriftlig stræbe
   at tilintetgjøre min Klages sædelige Formaal: de Forbryden-
des Forbedring ved Straf
til Exempel for Andre. Thi de
   synes 1) at kappes med Hovedforbryderen i at overøse mig
  
d.V,b.2,s.125      med Usømmeligheder og Insolencer; 2) at opmuntre Lie til
   endnu videre at fremture i at opstille sine skamløse Urime-
   ligheder; 3) at kappes om at fælde (og det a priori) i en
   afgjørende Tone den mest bagvendte Dom om en Sag, de ikke
   kjendte til uden fra mine Modparter; men hvis endelige Re-
   sultat, naar dette blev Retfærdighedens, maatte ogsaa, for-
   uden egentligen Angjældendes Forbedring, tjene til at give
   hine Disses Forsvarere et, som det synes, endeel af Disse
   ubekjendt Begreb om, at vore Tiders og især det frie Lands
   Militær maa, foruden civil Redelighed og Retfærd, religiøs
   Sandhedskjærlighed og sand militær Conduite, have et An-
   strøg udvortes og en Kjerne indvortes af Humanitet og Civi-
   litet, hvis Cheferne ikke ville paadrage sig retfærdig Daddel
   og hvis det hele Militær vil agtes som en Deel af Folket og
   ikke som en Modsætning til eller desorganiseret Deel af
   dette, hvilken da gaaer sin naturlige Opløsning imøde, ihvor
   sikker den end kan troe sig bag sine Førere.
         Cfr. til d) 6te V. Pag 147 og 148, samt alle Oberste An-
   kers Papirer, endskjøndt han senere nægter at have dadlet,
   at Underofficeren slog, hvilken Nægtelse gjendrives af 11te
   V. Pag 152, samt af hosføjede Bilag.
e) Har jeg lidt de Krænkelser, at see Sagens Papirer gjorte til
   et Gjemmested for alskens elendige, smaalige, Sagen vidt-
   løftiggjørende uvedkommende Angreb paa min sædelige Van-
   del, for usle Forsøg paa at nedrive og besudle mit gode Navn
   og Rygte, hvilke -- som Verden nu engang er -- ikke desto-
   mindre blive fornærmende og skadende. Som saadanne maae
   de betragtes, omendskjøndt de i Papirerne bør ansees tilintet-
   gjorte ved Universitetslærernes og Deres afgivne Omdømme,
   der grunde dette paa et nærmere Bekjendtskab (Cfr 7de V.
   Pag 148), end det, jeg f. Ex: engang havde knyttet med Pro-
   curator Praem og Hans Kyhn, forat lære Characterer af en
   mørkere Farvetone at kjende, og udvide min Mskekundskab
   ved ogsaa at kaste et Glimt i det menneskelige Hjertes skum-
   lere Folder.


   Dommere! Jeg var 20 Aar, da den Ulykke rammede mig paa
Gaardermoen, disse Blade handler om -- siger: kunne I, eller
1  tilbake Dette er ubetinget sagt medhensyntil Theorien. De Franskes
første Benyttelse af Julisejeren var at indføre i deres Charte
"extraordinaire Retter maa ikke finde Sted". En af Polakkernes
Hovedklager imod det russiske Tyrranie angik det Samme, og
erindres ret -- var det Samme Tilfælde hos Belgierne. I Praxis
derimod fælder jeg derimod ikke saa ubetinget en Dom. Re-
gjeringerne kunne -- som jeg in casu bør antage -- i et legum
dilemma anvende i Hensigten den i Retfærdighedens Tjeneste;
men Advocaterne kunne forvandle dem til et Undertrykkelsens.
Eller er dette ubilligen sagt af den, der har faaet Krænkelser osv.
ja endog af sin Advocat trues med Straf og svære Omkostninger,
fordi han klagede over en uhørt Misgjerning? --

2
  tilbake Hvor nemlig, mere end i de allerfleste andre, de forskjelligste
Lidenskaber ere i Spillet. Jeg fritager aldeles Referenten, forat
have ladet sig lede af Saadanne; men forskjellige Samtaler, hvori
Lies Sagførers uædle desto stærkere have spillet, og som kunne
have været Følge af hans Forhold til Denne, kunne dog have
indvirket paa hans Tankegang og Overbeviisning. Intet bliver
saaledes ganske frit uden Dommernes. --

3
  tilbake Hvilke forbausende Levninger af Kasteaand lader sig ikke
spore hos alle de Officerer, som have -- blandet sig i denne
Sag? Hvilken foragtelig Partiskhed kiger ikke frem af hver Linie
i Brigade- og Corpschefens Skrivelser? Denne Kasteaand en-
gagerede Lies private Sagfører, og sikrede ham Betaling for hans
opera con amore. Den skal være Forbryderens fasteste Værn? --
Se Patrouillen No. 8. 1830.

4
  tilbake fuldtalligt. Jeg paastaaer ikke hvad jeg alene antager.

5
  tilbake f. Ex: "det er skjændigt at blive saaledes behandlet". (Se
Capt. Schøyen.)

6
  tilbake f. E. til Lie, om saadan Opførsel var et Vagtmandskab tilladt?

7
  tilbake Refer. Deduct. 29 S. midt.
FORRIGE
NESTE