HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FREDERIK G. LERCHE
[Slutten av januar 1831.]
   At Du kan foranstalte det Fornødne, tjener til Underretning,
at om Dig, mod hvem intet findes i nogen af Acterne i Gaarder-
mosagen, saaledes at Beskylderen staaer aldeles alene, findes i
Ole Andersen Lies Erklæring, Forhøret Litr. I, følgende Tirade:

   "Skulle imidlertid H. Wergeland vedgaae, at han og Stu-
dent Lerche vare de Personer, der, som ovenmældt, paa en
uværdig, brutal og lovstridig Maade søgte at yppe Klam-
merie med DHrr Officierer, hvem de søgte at hindre Ud-
førelsen af deres Tjeneste; som voldeligen overfaldt mig der
i Officierens Fraværelse førte Commandoen i Vagten; og som
til liden Ære for sig selv paa en prostituerende Maade viste
sig i en saa beskjænket Tilstand, at han maatte holde sig i
Sadelen for ei at styrte i Marken, saa kan jeg ikke fra-
gaae med Hr. Studenterne H. Wergeland og Lerche at have
havt den ovennævnte Affaire."

   Item i samme Erklæring:
   "Wergeland laante Penge af sin Medbroder Lerche, der
igjen skal være kommen en Bonde til Byrde, forat erholde
det nødvendige til sin Afreise der fra Egnen."

   Item i Proc. Praems Indlæg for Lie:
   "Dennes Staldbroder Hr. Lerche gjorde jo ogsaa alt sit til
at forhindre Arresten, da han erklærede at hvis Wergeland
bliver arresteret, saa skulde man ogsaa arrestere ham, der
hørte til Følget."

Henr. Wergeland.

d.V,b.2,s.100      P. S. Hvad siger Du til den vakre Omstænd., som jeg har faaet
opspurgt Vidner paa, at Ridtmester Glad paa Hmarken, fordi
formodentlig han, som dengang var i Unaade hos Baronen, vilde
gjøre sine Hoser grønne, har før Affairen givet Ordre til Lie at
slaae mig? Og tænk! det er ham netop som har ført de første
af Prælim.forhørerne mellem Jægerne!

   Skriv mig til -- lad mig vide om Du er i el. skal forlade
Byen, og naar!

TIL DOMSKOMMISSIONEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE