HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL DOMSKOMMISSIONEN
Eidsvold 20de Januar 1831.
Til
De ærede Commissarier i Gaardermosagen.
   Ved Mødet paa Raaholdt igaar, dicteredes af mig til Proto-
colls, at de forhen af mig omnævnte Vidner til Referenten vare
opgivne, nemlig 2 i Vardal, 2 i Ringsager, til hvis Afhørelse
jeg tog mig den Frihed at foreslaae Skydsstationen Alfstad paa
Toten, samt hovedsagelig anmodede jeg saavel Referent i sær-
egen Skrivelse som deherr Commissarier, om at formaae dette
Vidneforhør saasnart muligt af Grunde som i Brevet til Refe-
renten nærmere ere opgivne, og som vel strax ville falde de
ærede Herrer selv ind. Imidlertid protesterede Lies Defensor
imod et saadant Vidneforhør eller Commissions-møde før, i det
tidligste, 10de Marz, truende med, at han ellers vilde fratræde
sit Defensorat, og opgivende som Grund herfor at hele Februar
for ham vilde medgaae til uopsættelige Reiser.

   Foruden Vaarthingene, som i Marz formodentlig begynde, ville
vistnok flere Grunde overtale Commissionen til at bifalde dette
mit yderligere Andragende: at senest inden medio Februar en
Commission sættes
for at afhøre disse Vidner, uden at man lader
Sagens Fortgang være afhængig af den private Defensors Be-
qvemmelighed, især, eller ikke at tale om, at denne ikke har
opgivet nøiere end ommældt, nogen Grund for at han ei før
kunde bivære et Commissionsmøde, undtagen den ubestemte, at
d.V,b.2,s.99   han skulde reise. Denne Reise, siges der, gjælder Stockholm,
for der igjennem Supplicantveiens Rapport at søge Embede; men
dette gjør den vel neppe til noget Argument for et længere Sagens
Ophold -- En Følelse siger: nei tvertimod! --
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL FREDERIK G. LERCHE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE