HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL GEORG H. HAUGE
Eidsvold Præstegaard 19de Jan. 1831.
S. T. Herr Procurator Hauge, som Referent i Gaardermosagen.
   Da muligens et Brev, jeg ved Leilighed tilsendte Deres Vel-
ædelhed medio eller i Slutningen af forrige Uge, hvori de Vidner,
De er villig til at foranstalte afhørte, opnævnes, ikke er Dem
tilhændekommet: saa tillader jeg mig atter at opgive dem her:
      Svend (?) Ellensen      Bye paa Gjøvig      i Vardal
      Anders      do.      do. . . . . . . . . . .      i Vardal
      Thomas      Steenberg . . . . . . . . . . . . . . .      i Ringsager,
hvorhos Ridtmester Glad og angjældende Lie nødvendigviis maae
skaffes tilstede ved samme Commissionsmøde, som jeg til Pro-
tocollen idag har andraget om at see afholdt inden 14 Dage.
Lies Defensor har paastaaet intet Møde afholdt før 10de Marz
i det første paa Grund af en Reise, der vil medtage hele Fe-
bruar. Men imod et saa langt Ophold, der først vil hæves naar
Vaarthingene begynde, og som kan foraarsage slige Forholds-
regler imellem mine Vidner og ovennævnte, for ei at sige flere
Militaire, som de jeg befrygter tagne in præliminaribus causæ,
samt for hvilket defensor ingen bestemtere og mere fyldest-
gjørende Grund har angivet end sin egen Sagens selv uved-
kommende Beqvemmelighed og privatissima, hvortil føjes Trud-
sel om at han ellers maatte fratræde som defensor, -- haaber
jeg, at De som retsindig Referent baade vil protestere og be-
virke tilintetgjort. Andet Commissions-medlem er aldeles villig
d.V,b.2,s.98   til at fremme Sagen hurtigst muligt; og for at høre 1ste Com-
missairs Mening om hvor snart, det er ham beleiligt at faae
Commissionen sat (paa Alfstad?) reiser jeg imorgen ganske tidlig
ud til ham paa Plogstad. Hvis De faaer dette Brev nogenledes
tidligt paa Formiddagen, og det er Dem om at gjøre at see
Spørgsmaalet afgjort ved eengang istedetfor ved langvarig Corre-
spondence, saa træffer De formodentlig der ogsaa Capt. Mi-
chelet, som did reiste idag.
   Tillige maa jeg anmode Dem om ei at opgive Vidnernes Navne
til defensor. Qvæstionerne skal jeg tage mig den Frihed at
fremlægge ved afholdende Commissionsmøde, der er af Vigtighed.

Henr. Wergeland.

TIL DOMSKOMMISSIONEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE