HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL JUSTISDEPARTEMENTET
Eidsvold Præstegaard 12te Decbr. 1830.
Til
den kongelige norske Regjerings Departement
for K. Justits- og Politie-væsenet.
   Med Hjemmel af Loven af 3die August 1824, § 8, andrages om:
at min ordentlige Dommer, inden hvis Jurisdiction det factum
passerede, der skal undersøges af naadigst nedsat com-
bineret Commission, der tillige skal dømme imellem Cand.
Wergelands og Overjæger Lies Strafskyld, nemlig Soren-
skriveren over Øvre Rommerige atter maa beskikkes til at
indtræde
i Kommissionen istedetfor det civile Medlem, der
blev beskikket, som formodes, midlertidigen under Hans
Fravær paa Storthinget.   Foruden Lovens Befalende, troer Undertegnede med Grund
at kunne berøre Følgende, som yderligere Bevæggrunde for Ind-
rømmelse af dette Andragende:
1) Det nu tilforordnede civile Commissionsmedlem, for hvis
   Skarpsindighed og Upartiskhed jeg ikke nærer andet end
   Høiagtelse, er netop min Modparts ordentlige Dommer, idet
   han tillige har i Commissionen et Medlem af sin egen Stand.
2) Sorenskriveren i Øvre Rommerige har, som Bestyrer af
   Præliminairforhørene og af de fleste afholdte ordentlige For-
   hør, saaledes, at i hans Fravær kun eet Forhør er bleven
   afholdt i hans Jurisdiction, mere sat sig ind i Sagen end den
   i hans Sted Tilforordnede, der, da Sagen endnu ei er op-
   taget tildoms, ei har havt Documenterne anderledes ihænde
   end paa de Forhør, han har administreret.
3) Den, hvis mit Andragende billiges, forkortede Afstand imel-
   lem Commissionens tvende Medlemmer, hvorved den bliver
   fra 10 Miil, forkortet til høist 2, letter Conferentser, hvis
   behøves, Papirers Meddelelse osv. som kunde fornødiges for
   Sagens hurtigere og retfærdige Udfald.   Da sidste Møde før Sagen indlades tildoms er berammet til
omtrent medio Januar, n. A. paa Øvre Rommerige, tillader jeg
d.V,b.2,s.97   mig yderligere at andrage om at hvad der skal forføjes i denne
Anledning maa iværksættes i betimelig Tid før dette Møde.
Hvorfor denne Andragning kommer saa silde har sin Grund i
den visse Forventning jeg nærede om, at det høje Departement
vilde af sig selv bringe istand igjen Commissionen som den var
før Sorenskriveren i Øvre Rommerige bortkaldtes af højere
Pligter imod Staten
cessante causa cessat effectus.
Ærbødigst
Henr. Wergeland,
Cand. theol.

TIL GEORG H. HAUGE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE