HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL DOMSKOMMISSIONEN
Eidsvold Præstegaard 25 Octbr 1830.
Til
De ærede Herrer Dommere i Commissionssagen mod Cand.
Wergeland og Overjæger Lie.
   Undertegnede aflægger herved sin ærbødige Undskyldning for
at han ikke møder for den ærede Commission ved forestaaende
Møde i indeværende October, idet han, appellerende til og sto-
lende paa de ærede Herrer Commissariers Humanitet, har be-
givet sig paa en Reise til Stockholm med sin Fader, hvilken ikke
formedelst de korte Dage osv. kunde udsættes.

   Da jeg ikke er bleven færdig med et høist nødvendigt Hoved-
indlæg, da endnu Vidner ville blive at afhøre, da det er første
Gang at jeg anmoder om Udsættelse, som jeg ellers ofte mod
Ønske har seet forundt i denne Sag: saa andrager jeg for den
ærede Commission om, at Sagen ikke efter dette Møde bliver
optaget til Dom, men at alle dens Documenter, Præliminarierne
indbegrebne, blive mig udlaante til 18de December d. A.

   I fuld Tiltroe til Indrømmelsen heraf, da baade Billighed og
Retfærdighed fordrer den, overlades til den ærede Commission
at bestemme, hvor jeg skal afhente Documenterne; dog tillader
jeg mig at foreslaae, at de enten under Addresse til mig beroe
til Afhentelse hos Lensmanden hersteds, eller, at jeg kan erholde
dem hos første Commissair, da jeg inden den Tid, ovenfor er nævnt,
vil komme til at foretage en Reise i Nærheden af hans Bopæl.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL JENS OBEL PRAèM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE