HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT


TIL JENS OBEL PRAèM

Eidsvold 6te Novbr. 1829.
S: T:
Hr. Procurator Praëm.
   Jeg har i Mbldt. No 268 under Mærket S: S: forfægtet alene
en politisk Anskuelse, og maa jeg erklære Dem, at saaledes Hen-
d.V,b.2,s.92   sigten dermed ligesaalidt har været den at ville fornærme eller
reelt skade Dem som nogen anden enkelt Mand.
   Jeg er ligesaa beredvillig til offentlig, som nu privat at give en
Erklæring overeensstemmende med denne.

   Har De alligevel troet Dem derved eller paa anden Maade
fornærmet af mig da kan jeg derfor vel ikke hjelpe; men vor
forhenværende venskabelige Forstaaelse lægger det Ønske i min
Pen, at, i det Tilfælde, saadant Misforstaaet maa vorde glemt,
og jeg seer ikke andet end at den det kan, om vi endog ikke
skulde være enige i hiint Stykkes Hovedhensigt, som De nu
kjender.

Deres
Henr. Wergeland.

TIL JENS OBEL PRAèM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE