HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL L. BORCHSENIUS OG C.F. MICHELET
Eidsvold Præstegaard 18 October 1829.
Til
De Herrer Bisiddere i Commisionen, nedsat for at dømme Cand.
Wergelands og Overjæger Lies Forhold paa Gaardermoen 20 Sept.
1828.
   1
Plus stricto, mendax, offendit lingva, mucrone.

   Med forventning tog jeg fat paa denne Sags Documenter; med
Undtagelse af det høie Departements, læste jeg dem igjennem
med Forbauselse; med Afskye tillukkede jeg dem igjen. -- Uagtet
min urokkelige Overbeviisning, der ikke har bedraget mig endnu
med Hensyn til de indtil nu afhørte faae, men de rette civile
Vidner, om at de sande gyldige Vidnesbyrd i denne Sag ikke
vel kunne stride imod min Beretning om denne; vilde jeg dog
fortvivle om at erholde Retfærdighed, dersom jeg ikke fandt i
Hovedvederpartens med Angjældendes Fremstilling af Sagen og
Andet Sagen uvedkommende, i Corpschefens og Brigadechefens --
kort næsten i Alt, hvad de tilhobe have produceret af hiin Først-
nævntes Indlæg, saa grove Inconseqventser, at det vil koste min
Haand mere end mit Hoved Arbeide, at faae det beskjæmmende
Sammenvæv heelt oprullet. --
La bourde avoir sa grace.
Uden den duer den ikke. --

   Jeg seer denne Dynge af Documenter og inhabile Vidnesbyrd
d.V,b.2,s.81   har allerede netop igjennemløbet Alphabetet -- det romerske. --
Nu begynde vi paa det gothiske, der maaskee turde hjælpe til
at faae en sundere Tale frem, samt en gothisk Retfærdighed. --
Denne tillod iblandt Andet ingen fri Mand at pidskes offentlig,
forbød Forbrydere at vidne. --
   Jeg tillader mig da i Ærbødighed at udbede mig de høje Autho-
riteters Opmærksomhed, hvis agtede og velvise Omhue for Sand-
hed og Ret have nærmest været Aarsag i, at jeg sættes i Stand
til at erfare hvortil mine Skrivelser og Klager til Cavalleriet have
været brugte, samt hvad man har opdynget imod disse, imedens
jeg heelt igjennem særskildt undersøger Beskaffenheden af Mod-
machinationerne, og udviklende Aanden i disse, yttrer mig der-
næst yderligere i Almindelighed. --

   I den første Hensigt styrer nu Sandhed min Pen og denne
Sandhed vil vel ogsaa have Kraft nok til at belive den med en
ædlere Qvist, end den der er ipræget Hovedvederpartens Er-
klæring, hvis Usandheder ere alene og tydeligen den onde Sam-
vittigheds -- Gud veed af hvem -- modulerede Suk; og end
den, der rører sig i

   1) Oberste m. m. E. Ankers Erklæring af 22de Jan. 1829 --
Heri fortæller denne Herre "at flere af Corpsets høistagtværdige
Officierspersonale forklarede ham Sagen eenstemmigen paa en
Maade, der fuldkommen overbeviste ham om, at den unge W.
maatte i høi Grad vilde blive prostitueret, saafremt Sagen blev
alvorlig undersøgt" o. s. v.

   Da intet er lettere end at finde Beviset for, at den Kulde
(Officeerpersonalet) hvori saa at sige Hr. Obersten er bleven døbt
til en uforanderlig Troesbekjendelse i denne Sag, ikke kan ud-
ledes af nogen anden end netop af den aller ureneste af an-
klagede Modparters, saa bliver det desto vanskeligere at finde
en Undskyldning eller en Grund, der kan bestaae for en sundt-
tænkende, sat, lidenskabsfrie Mands Omdømme saaledes, at den
retfærdiggjør den Række af eensidigt-skjæve, partiske Domme,
som udgjør Følgeslutningen i Hr. Oberstens Erklæring. -- Mit Be-
viis for at Officeerspersonalets eensstemmige Forklaring, som have
en saa hurtig afgjørende, næsten explosionsmæssig en Virkning
paa Oberstens Tænke- og Handlemaade) ikke har eller kan have
sit Udspring fra andre end netop anklagede Modparters, fører
jeg saaledes: de eneste militære Øjenvidner vare netop det in
d.V,b.2,s.82   casu til Vidnesbyrd inhabile Vagtmandskab: jeg havde (v. Bilaget)
Leilighed til at anføre næsten i samme Moment, som Officers-
ensemblet, der tog sin Begyndelse, strax efter Maneuvrens Slut-
ning, hos Høistcommanderende, var opløst, at, ligesom om Gemyt-
terne forud vare beredte til at modtage Smitten, da Anklagedes
usandfærdige Beretning havde meddeelt sig Officererne: De ci-
vile Vidner ere tildeels af den Beskaffenhed at de indtil de ikke
kunne have havt Anledning til at sysselsætte sig med nogen af
D'Herrer Officerer og, var dette endog Tilfældet, viste deres
retlige, competente Vidnesbyrd, at Historien fra deres Side ikke
kan have modtaget den falske Fernis, bagtalerske Tunger have
overmalet den med. -- Hr Procurator Praem har tillige oplyst
om, at den Samtale med nogle Officerer, hvori han yttrede den
falske Fremstilling af Sagen, han troede at have hørt af mig Selv,
blev holdt paa en Tid, der ikke tillod den at meddele sig den
Officeerkreds, hvor jeg fik Nys om til hvad Side Sagen skulde
og alt var dreiet. -- Havde endog Officierpersonalets Forklaringer
det aller første Udspring af denne Samtale, ville de dog neppe
vinde noget i Værdie ved at blive paa denne Maade enstydigt
med Misforstaaelse og Sladder. Men da det er saa, at disse For-
klaringer Oberste Anker beraaber sig paa, ikke kunne have nogen
anden Kilde (hvorfor ogsaa deres Eensstemmighed stemmer) end
netop det selvsamme Vagtmandskab, som, jeg gjentager det her,
viste sig, anført og med Tilladelse dertil af deres commando-
havende Overjæger, Lie, som et raat, til sig selv overladt Militær,
der paa den meest oprørende Maade drev Spot og Spøg med
mine og Medborgeres Rettigheder Følelser, saa ville de vel vinde
ligesaa lidet i Gehalt ved mere passende at erklæres eenstydige
med Begrebet: usandfærdigt Rygte. -- Men om en Mand bør
grunde en "fuldkommen Overbeviisning" paa saa løs Grund som
et Rygte -- -- -- ja herpaa finder man Svaret i Krogen af dette?
Hören sagen -- siger man ellers --
ist halb gelogen. --
   Hvad Slutningen angaaer i Erklæringen, da lader jeg med For-
nøielse denne Hale af Impertinencer ligge i Fred; thi da jeg har
i den senere Tid havt den Ære med Hr. Obersten at føre et
Slags Correspondance eller aandeligt Liv, hvori jeg isandhed har
lært Erik Ankers Aand at kjende lige som Sandheden af, at man
maa vænne sig til de Folk, man fører Samliv med og man vel
maa kjende en god Vens Feil men ikke nævne dem. --

d.V,b.2,s.83      2) i Overjæger Ole Andersen Lies Erklæring af 9de Decem-
ber f. A. Da han henter sin Indledning af Overjæger Ander-
sens Beretning, saa maa Bebreidelsen for dens Urigtighed falde
paa denne. Det er nemlig aldeles urigtigt, idetmindste hvad an-
gaaer mig, at vi indtoge "en fast Stilling" imellem Leirlinien og
Brigaden; og, da jeg ved ofte at see mig tilbage, medens jeg
reed sagte opad hiin Parallele, for ikke at tabe min Medbroder
afsigte iblandt den Mængde Tilskuere, som opfyldte dette Mellem-
rum, altid saae ham omtrent i samme faae Skridts Afstand, har
jeg al Grund til at troe, at ogsaa han bestandig var i samme
jevne Bevægelse, som jeg. Dog nægter jeg ikke Muligheden af
at han et Øjeblik kan have vendt sin Hest imod Maneuvrene
og holdt stille. I første Tilfælde er jo Modpartens Udsagn feil-
agtigt aldeles; i andet Tilfælde maa det have været Studiosus
Lerche meget vanskeligt, hvis han havde Øinene paa det rette
Sted, at iagttage en Rytter, som, fra Leirgaden, kom udstyr-
tende bag ham. At jeg slutter mig rigtigt til Lerches Stilling,
troer jeg saa deraf, at Stødet traf hans Hestes Bagdeel2.d.V,b.2,s.84      I det Følgende vil Overjæger Lie: at Lieut. Kreutz, vel at
mærke, før den active Officeer stødte an imod den passive
Lerche, skal have befalet mig, at 3forføie mig bort, "hvilken Til-
sigelse jeg ikke alene lod uopfyldt, men gav endog det højst ube-
skedne Svar: "skaf mig en ordentlig Officeer at tale med." Jeg
maae her oprigtig tilstaae til Militærets Ære, at her gjør Lie
dette Uret; thi jeg var ligetil hiin Rencontre forbleven uantastet
paa Pladsen; men ifra mit Spørgsmaal om hvoraf den reiste sig,
begynder alle mine fata. Da nemlig kom først Kreutz og gav
den Befaling, jeg nedenfor har anmærket, i en saadan Hast, at
jeg intet Svar fik paa mit Spørgsmaal om hvor jeg skulde vende
mig hen. Da Vagten drev paa at jeg skulde "gakke mig paa
Flekken som Lieutenanten sagde" var mit rimelige Svar dette:
"at jeg vilde have en ordentligere Ordre at følge end den høist
ubestemte Kreutz havde givet, da jeg jo endnu ikke vidste hvor
jeg ellers paa Pladsen uantastet kunde være. Imidlertid faaer
De vise mig et Rum, hvor jeg frit kan oppebie en anden Officeer
end Kreutz; thi han havde slig Hast, at jeg blev lige klog."

   Denne Tale er det, Overjægeren kalder "usammenhængende og
uvedkommende Snak, som røbede, at den Talende enten maatte
være gal eller i høi Grad beskjænket". Ligeledes uddrager Han
eller Erklæringens Autors Psychologie den samme sørgelige Slut-
ning af følgende titopkastede, men aldrig besvarede Spørgsmaale
(hvis nye Fornærmelser ikke kunne kaldes tilfredsstillende Svar):
"Hvad har jeg gjort, hvorfor jeg skal jages ifra den Plads, Andre
i Fred besætte? Jag mig ud eller bort, hvor De vil; men pas
saa paa, at faae alle de øvrige Tilskuere bort, eller saa klager jeg
til Chefen? Hvem og hvor er vagthavende Officeer? Nu -- svarer
Du mig ikke med Andet end ved at drage blank imod mig, og
ved Plumpheder, saa viis mig en Plads, hvor jeg idetmindste kan
være i Sikkerhed for disse". Da han langt om længe viiste mig
en utydelig Linie, uden hvilken jeg skulde kunne befinde mig
uantastet, saa erklærede jeg ham engang for Alle: at der forblev
jeg indtil jeg fik fat i den forønskede Officeer, af hvem jeg haa-
bede den hidtil nægtede Underretning."

   Disse Ord er det, som commenteres saaledes: "jeg vedblev
d.V,b.2,s.85   med Grovheder og Chicaner, der, blandt mere, gik ud paa at
bibringe os Foragt for vor Stand." Her har ellers Overjægerens
Orakel været vel meget pythisk-dunkel, da han har givet sit Ud-
sagn saa stort emphatisk Omfang, at det kan rumme Hvad man
behager at putte ind under det, om det saa var nok saa groteskt
og uhyre og usandt.
   Førend jeg forlader Indledningen til Hovedhandlingerne, troer
jeg ikke overflødigt at bemærke: ved min Ankomst paa Pladsen,
før Exercicerne begyndte, reed min ovennævnte Kammerad og
jeg langs op med Teltlinien, i ikke længer Afstand fra denne
end da jeg blev antastet siden om Formiddagen af Vagten. Da
jeg vendte tilbage, møder jeg Prem.lieut. Schilling, som, da jeg
spurgte: om jeg havde Lov til at ride Teltene saa nær, gav
mig et bejaende Svar. Det svæver mig fore som om et "Kors"
eller "Gudbevares" i hans Svar endog udtrykte en Slags For-
undring over mit Spørgsmaal. Man seer i detmindste heraf
Forskjellen imellem at have Venner og Fiender paa Gaarder-
moen; og vel tillige, at jeg neppe kom paa Gaardermoen for "at
yppe Klammerie med Officerne eller -- som Obersten, da den
mig fiendske Anskuelse af Sagen voxer 4rangviis, endogsaa vil,
med hele Militæretaten; for at hindre Officererne i deres Tjene-
steforretninger, og andre mig ubekjendte Øiemed, som jeg skal
have havt". Ligeledes lægge man Mærke til, at, da Brigaden
gjorde 5"Holdt" og "Hviil" befandt jeg mig i min rolige Direction
henimod de sydlige Smaaehøje paa Pladsen, hvor den finere
Verden især opholdt sig, alt midtveis for Leiren, indeklemt imel-
lem den fuldt udslagne Rytterlinie og Teltlinien i en Paralelle
af omtrent en 40 Skridts Diameter. Det var nu dog vel ligesaa
d.V,b.2,s.86   rimeligt om jeg fortsatte min Vei, som at jeg vendte tilbage?
De andre mange Tilskuere, som krydsede hverandre i dette Mel-
lemrum -- hvor de vel medrette ansaae sig mere sikrede end
om de vilde, for at komme over Pladsen gaae rundt om dens
yderste vidtløftige Grændser eller i en Afstand ifra Rytterfronten,
som dog, efter et eneste Indfald af Generalen, kunde sætte sig
i Bevægelse og uden Redning omfløje dem -- bleve heller ikke
forstyrrede af Militæret.
   Overjæger Lie gaaer dernæst over til at indlede sin ikke for-
drejede, men bagvendte Fremstilling af Slutningsscenen, saaledes:
"under denne Støjen og Skraalen skal W. have begjæret en af
Vagten til at hente sig Brændeviin . . . . og "bød han Vagten
Skjænk."

   Competente Vidner faae retligen afgjøre saavel alt Andet, som
ogsaa fra hvem Støjen og Skraalen kom. At der virkelig gaves
saadant Tegn paa Uorden veed jeg selv altfor vel, og Stimmelen
af Tilskuere har vel fra denne fornemmelig sin Oprindelse. Var
jeg den støjende og skraalende: saa havde det været den Vagt-
havendes Pligt at arrestere mig eller fjerne mig fra Pladsen
ud i den vilde Skov. Dette første gjorde han, ikke af den
Grund, et conduitløst Forsøg paa; men fordi jeg vovede at bede
Skildvagten: (som med de Udtryk: "aa Fanden vil du ham nu
da?" gjorde det) skaffe mig Underofficeren itale og da vovede
at spørge ham: om hans Mandskab kunde tillades at drive offent-
lig høirøstet Haan og Spot med fremmed Mand6. Det sidste
gjorde han ikke, da han formodentlig erindrede, at have Selv er-
klæret mig den Plads fri og tilladt jeg befandt mig paa. Det er
beviisligt, at jeg først afbrød med hiin Anmodning til Skildvagten
min Taushed, da et Træk af Jægrenes Haantale imod mig, viiste
en Trælleraahed, som saarede mine fædrelandske Følelser mere
end min Selvkjærlighed og Selvfølelse. Er det da ikke klart,
at den Støi og Skraalen, som Overjægeren har Ret i fandt util-
børligen Sted ved Vagtteltet, mere har sin Oprindelse fra en
20-30 Jægeres Struber, der aldrig feilede deres Tribut af Latter
til den af dem, det behagede at improvisere en Raahed over
mig, end fra mig alene, hvis hele Tale til Underofficeren i den
Anledning viser noksom, at jeg allerede da bar min Skjebne med
d.V,b.2,s.87   Resignation? Det hele Mandskab, som strømmede af og til, som
Bier i Solskinsveir udaf Kuben, ud fra Vagtteltet, stillede sig
ørkesløse, med Armene overkors ligeoverfor mig, der holdt rolig
paa hiin Side den betegnede Linie, og loe, forhaanede og gottede
sig over mig, tør endogsaa have den forbausende Dristighed at
ville vælte denne uværdige Opførsel ind paa de 7civile Tilskuere?
paa disse, der tilkjendegav mig, midt under Militærets Forhaa-
nelser imod mig, deres Deeltagelse ved deels at tilbyde mig deres
Vidnesbyrd, deels ved at ville (hvilket jeg imodsatte mig) ind-
virke til min Fordeel paa Vagten, ved at sige, hvilken Person den
var, de saaledes opførte sig imod? At tilstede det isaahenseende
forbryderske Vagtmandskab at vidne i sin egen Sag vil vel neppe
blive den retfærdige Øvrigheds Sag. Og, da Overjægeren gjorde
Partie med dem, da jeg ankede for ham over deres Opførsel,
saa, eftersom den ene Føjelighed er den anden værd, kan man
forklare sig den 8Dristighed, hvormed de understøtte dennes
ubeviste, ubeviislige og i højeste Grad ufornuftige Paastande.
Herom dog mere siden. -- Nu Brændeviinshentningen og Skjænk-
ningen? -- Jeg appellerer her til enhver 9Ungkarl i den vide
Verden, med nogenlunde Dannelse, der kan sætte sig ind i min
Stilling i Øiesynet af unge, agtbare, dels kjendte dels ukjendte
Damer.
   Hans hele Beskrivelse af Slutningsscener er dog det elendigste
Sammenvæv af det Hele, eller den egentlige Ædderkop i det
d.V,b.2,s.88   hele Opspind. Jeg for min Part mangler sandelig det Mod, at
kaste mig alene ind bag en Front af 20-30 Jægere, for, med alle
Disse i Ryggen, at slaae den fuldt bevæbnede fiendtlige Com-
manderende til Jorden med et saa skrøbeligt Vaaben som en
Flaske. En saadan von-Spillsk
[?]
Strategie var vel neppe at an-
befale selve Generalmajor Wedel i Feldten. Lykkes det derimod
det forenede Militær for Retten at berøve mig min Forstand, da
kan det vistnok staae dem frit for at paadutte mig alle de regel-
løse og ravgale Handlinger, de forenede Contraparters forenede
Phantasie mægter at opfinde. Det synes tillige klart, at havde
Overjægeren Tid til at gribe mig i Nakken, føre mig 8-10 Skridt
tilbage, drage sin Sabel og slaae mig med den (ja Tid alene til
dette Sidste) saa manglede der ham ikke tid til at træde et Skridt
tilbage og udsige de to Ord: Arresteer ham! hvortil jo rundt om
mig 50 Arme maatte være rede. At dannede fornuftige Men-
nesker, hvoraf, naar Kreuz og nogle Faae andre undtages, jeg
bør troe Corpsets Officeerspersonale bestaaer, virkelig have ladet
sig binde en saa jammerlig sammensat Usandhed paa Ærmet,
begriber jeg ikke (v. Bilaget om Affairen med Lieut. Kreuz).
Esprit du corps en sic, kan umulig alene være stærk nok dertil,
skjøndt den ellers vældigen træder frem i denne Sag, og glimter
frem af dens Documenter i saamange Puncter som Straalerne
fra den hele Brigades Klinger paa Gaardermoen. Hvad enten
nu Forbryderen har lært af sin egen eller en anden ond Sam-
vittighed sin Beretning om Catastrophen i Sørgespillet, der sna-
rere, saa plumpt det end blev spillet, har paadraget Acteurerne
Klap fra det militaire Gallerie, Parterre som fra Logerne, end
Mishag og følelig Daddel -- saa har han først jammerligen indstu-
deret den; thi -- hvorledes kunne hans følgende Ord harmonere
med Naturen, med Vidnernes, ja med Karlens eget foregaaende
Udsagn: at jeg var paaengang saa dristig at ville, omringet af
bevæbnet Magt, saagodtsom ubevæbnet slaae en bevæbnet Soldat
(ja vel holde ham, hvis i Attentatet mindste Plan kan tillades at
tænkes) og dog i samme Moment aflod at bruge den Feigestes
naturlige Modvaaben, det defensive Nødværge? Han siger nem-
lig: at han, efterat have givet mig et Drag over Pukkelen, be-
tydede mig, hvilke for mig skadelige Følger det ville have om
jeg fremdeles med Vold vilde trænge ind paa ham! -- Isandhed,
det Absurde i hans Sammensurium gaaer over alle Grændser,
d.V,b.2,s.89   og jeg væmmes ved at bruge min Pen og min Tid paa et For-
svar, et Afbeviis derimod. En saa fredelig, viis Lection passer
vel efter den nys foregaaende voldsomme, rasende! Dog, denne
Usandhed er mere dum end uforskammet (v. hans følgende Ord:
at jeg fandt hans Tale og Adfærd grundet o. s. v.) havde jeg
været saa tapper en Karl, at jeg angreb ham saa som han for-
tæller, saa passer virkelig min rolige Adfærd efter Mishandlingen
særdeles godt til hiin foregaaende urolige. Nei, om han havde
sat en saadan Top paa sit Tag over Forbrydelsen: og derpaa,
naar han havde fældet Overjægeren med sin Flaske, vilde han
overrumple og massacrere Vagten med samme Vaaben, Mand
for Mand, ja Gud veed, om ikke saa Sqvadronen, Brigaden og
Kammerherren og Generalen o. s. v. -- da vilde den have været
mere i Aand og Bogstav harmonerende med hans Beretninger,
end denne om den af ham i al Ro forelæste og af mig med søm-
melig Tak imodtagne Lection. Det er ellers vist og vidnefast,
at Overjægeren, saasnart jeg, med Skildvagtens Tilladelse nær-
mede mig ham (i hans Sprog: styrtede ind paa ham) lagde paa
en beskjæmmende Maade (ved at gribe mig i Nakken) Haand
paa mig; at jeg, istedetfor instinctmæssig da at stræbe at rive
mig løs, anvendte Anmodninger og Bønner om at skaane mig for
en saadan Prostitution, at han desuagtet ikke aflod saaledes at
tortere mig, men 10slæbede mig nogle Skridt ligetil Afstiknings-
linien; at han lumskeligen da bag min Ryg, skjøndt jeg allerede
var med Foden lige paa (jeg mindes ei om over) Grændsen af
hans Territorium, uddrog sin Klinge og slog mig over Ryggen.
Da, i Øjeblikket jeg følte Noget, drejede jeg mig instinctmæssig
halvt om, hævede Armen hvori jeg holdt Bouteillen og havde
vel slængt Barbaren den i Panden, hvis jeg ikke, ved at see ham
med Skarpen af Klingen i fortsat sqvadronerende Bevægelse over
mit Hoved, havde indskrænket mig til at bruge den de Par Se-
cunder til Skjold om han vilde hugge, til Capt. Ingjer tog mig
bort; ellers -- dog, jeg tør ei som Overjægeren med Consorter
d.V,b.2,s.90   dømme Villien og det Mulige. Min Stemning da Hr. Captainen
traf mig røbede ikke en Halvberusets stormende, en Heelberusets
støvede Følelser, men de viste sig som Beskjæmmelsens og Uvil-
liens. Jeg søgte at bekjæmpe mine Lidenskaber, som saa føle-
ligen vare rørte: det viste min afbrudte halv bekjæmped Graad.
En Beruset vilde ikke i sine saaledes vakte Lidenskabers Oprør
have erindret hiin legemlige Trang, som saaledes var bleven
afbrudt, eller, om den yttrede sig, neppe Stedet saameget, at
han, som jeg gjorde med Captainen, havde anmodet En om
Ledsagelse hen i Skoven for der med nogenlunde decorum at
kunne tilfredsstille hiin. En Beruset vilde vist have da forglemt,
strax at begive sig hen til Damerne og gjøre Undskyldninger,
som jeg gjorde, fordi jeg havde været et uskyldigt Middel (saa
løde mine Ord) i Barbarernes Hænder til at forbitre dem Dagens
Fornøielse. Jeg tør sige, at af disse smaae Træk, som foregik
umiddelbar efter Mishandlingen, fremlyser istedetfor Rasenhed
og Fuldskab, Sindighed og Herredømme over sine Lidenskaber.
   Af Tonen i de injurierende Fornærmelser Overjægeren endnu
tillader sig i Slutningen, skulde jeg næsten troe, at han var
selv Autor til sin Erklæring, dersom ikke Lieut. Kreutz'es Skri-
velse lærte mig , at Officerer kunne skrive og tænke ligesaa
raat som Soldater. Han beskylder mig og Stud. Lerche for paa
en "uværdig, brutal og lovstridig Maade at have søgt at yppe
Klammerie med D'Hrr Officerer, hvem de søgte at hindre ved
Udførelsen af deres Tjeneste -- -- o. s. v. -- til "Thi om han end
hiin Dag viste et Forhold uværdigere end den laveste Pøbel i
Fuldskaben udover, saa vil jeg dog ikke have troet ham saa for-
dærvet, at han nu skulde ville forsøge paa ved løgnagtige Fore-
givender at bringe mig i Forlegenhed" o. s. v. -- se hans Be-
skrivelse over mit Ophold i Værtshuset -- -- "

   Har han i Foregaaende grebet dybt i Posen for at finde Noget,
der kunde undskylde hans Udaad -- den han vel er bleven under-
rettet om ei kan retfærdiggjøres selv i det værste af ham frem-
stillede Tilfælde -- : saa har han dog her, ved at concentrere
saameget Grundfalskt og Ærerørigt imod mig, gjort det let for
enhver Upartisk at see paa hvor svage Fødder, han veed med
sig selv, han staaer paa, da han troer, ikke at kunne fjælge
sig ved maadelige Usandheder. En klog Raadgiver havde dog
raadet Karlen først ikke isaahenseende at gaae forvidt, at gaae
d.V,b.2,s.91   indtil Ubluhed og Plumphed i Opdigtelsen, og dernæst ikke at
blotte sig ved, med ligesaamegen Vidtløftighed som Usandfær-
dighed og Skadefrohed eller Ondskab at udmale nogle aldeles
uvedkommende Scener deels før og endnu mere efter Affairen.
Jeg forbigaaer derfor at afbevise dem, hvorfor ogsaa Vidnerne
have fritaget mig. Over de smaalige Bagvaskelser veed jeg at
hæve mig; og min Øvrighed og mit Lands Love kunne ikke til-
stede ubeviiste, ja modbeviiste krænkende Beretninger og Paa-
stande at have Indflydelse paa et ungt Menneskes Vee og Vel.
Jeg skjænker Karlen med hans Patroner den Glæde ved Opspind
og Smaaligheder, som skulle beskjæmme mig, at faae øst Vand
paa en af deres Superieurer, min uforskyldt hevngjerrige Fiendes
Mølle; men for hine ovenanførte virkelige Injurier faaer Karlen
staae mig særskilt til Ansvar. Dog disse, som Hovedsagen, er
nu i Retfærdighedens Haand for at vejes.
   Anmærkn: Jeg havde fattet det Forsæt, paa samme Maade,
som i Ovenstaaende nu Corpschefens og Overjægerens Erklæ-
ringer (de 2 første) ere omhandlede, at drøfte alle Modpartens
Hjælpedocumenter; men denne Skrivelse har nu lagt afbrudt
lige siden Forhøret paa Næs i Marts d. A., formedelst Borte-
væren, saa jeg indsendte i dettes Sted et kortere Indlæg til
Forhørets Bestyrer. Flere tilkomne competente Vidner og min
Agtelse for Commissionens Medlemmers Skarpsindighed over-
beviser mig om, at et saadant vidtløftigt Arbeide vilde være
overflødigt. Urimelighederne stikke nok frem alligevel, om jeg
ikke sammenhober dem. Klokken er 11 nu om Aftenen før jeg
imorgen har den Ære at møde for Commissionen: paa een Nat
feier ikke jeg Augias's Stald.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL JENS OBEL PRAèM
1  tilbakeLyder:
            Tidt dybere end svungen Klinge
            kan Løgnfuld Tunge stinge.

2
  tilbakeDet maa kaldes en Lykke, at en gammel Kjelling, at Barn
eller endogsaa en robust Fodgjænger ikke befandt sig i det Mo-
ment paa samme Punct ellers kunde et Mord have bibragt sit
til at give Dagens Historie, og en brukken civil Nakke vilde da
ogsaa være bleven, som den vanærede Klinge, ophængt iblandt
Tropæerne. Havde derimod en ubevægelig Ting, en Stok, en
Galge o. s: fl. staaet der, vilde, da Rytteren, Lieutn. Jentoft, selv
erklærer, at han var i en saadan Fart, at han ikke vel kunde
dreje af, vel det gaaet ud over en Militær. At denne Herre siger,
at han maatte bøje min Hests Hoved tilside forat komme forbi,
forholder sig ikke saa, dels fordi jeg da maatte have befundet
mig bag Lerche og altsaa fornemmet Contusionen med andre
Sandser end Øret (hvilken ufuldkomne Efterretning nødte mig
til at vende om for at faae det Heelt at vide) dels fordi jeg veed
det umuligt for een Arm, hvis Tryk Carrieren desuden maatte
gjøre meget flygtigt, at faae bøjet den Hests Hoved, jeg da reed
paa. Har derimod Lieutenant Jentoft brugt begge sine Arme
dertil, troer jeg hiint vel muligt: men tillige da, at han ikke har
havt Tøilerne i sin Magt, saa hans Anstød imod Lerches Hest
vel lader sig forklare.

3
  tilbake Da denne Befaling i anden Tidsfølge kom, lød den fra Kreutz:
"Vil han mars gakke sig!"

4
  tilbakeBrigadens Anskuelser stige i dette Forhold til at yttre: "Stu-
dentens Forhold blev ei skildret saa graverende som det virkelig
var." Overjægeren har ikke gjort det godt nok?

5
  tilbakeDette lille Pusterum blev benyttet ret paa Skolemaneer.
Mesterlectianerne pleje i Friqvarteret at opmuntre Peblingerne
til alskens Spilopper, som da, jo galere de ere, bidrage til at
forhøje den kortvarige Nydelse, de føle fra deres Vindue. Paa
Academier eller Krigsskoler faae de Ældre ikke Lov til at sidde
saa rolige, men maae deeltage selv i Optøjerne. -- Dette er
utentvivl rigtigere; men -- applicatio fiat!

6
  tilbakev: min Beretning af 22de Sept. f. A.

7
  tilbake Hvorledes kunde jeg i det Tilfælde appellere til Vagtens
Overjæger?

8
  tilbake Heri er der en sand Veddestrid imellem dem. (Cfr. Lit-
tera. L: 2 og 4 Deponent).

9
  tilbake Eller til enhver Fornærmet med det Spørgsmaal, om han
henvender sig netop til sine Fornærmere med Anmodning om
en Tjeneste og Velvillighedsgjerninger, naar han har lettere for
isaahenseende at meddele sig Venner eller ogsaa passive Ube-
kjendte. Af saadanne Mennesker bestod den civile Kreds, som
nærmest omgav mig. At der iblandt disse befandt sig en Judas,
som jeg, som den Første den Bedste, anmodede om at hente
mig en Flaske Porter eller Øl, er meget muligt: men Denne kan
da neppe, som han gjør, med Sandhed deponere: at jeg af en
saadan Flaske vilde skjænke Drammer ud.

10
  tilbakeSlæbede ikke saaledes at jeg positivt modsatte mig; men
det Haab en Bedende nærer, idetmindste medens han beder,
om at hs Bøn vil blive opfyldt, vakte naturligen den passive
Modstand, som gjør at man ikke løber idet man siger: slip blot, --
jeg kan jo og skal og vil jo gaae tilbage selv.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE