HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
26 Marts 1845.
   Da jeg i Morgenbladet for Onsdag f. Uge havde læst den af
daværende Nationalrepræsentant Hr. Foss, som Kommitteefor-
mand, undertegnede Indstilling om Oplaget af Storthingsforhand-
d.V,b.2,s.55   lingerne m. m., tilskrev jeg samme Dag Hr. Foss om, naar Sagen
foretoges i Storthinget, at ville foreslaae, at eet Explr. paa Skriv-
papiir af Rigsforsamlingens og Storthingenes Forhandlinger samt
de to øvrige nævnte Skrifter, skulde beordres afgivet nu og frem-
deles til Opbevarelse i Rigsarkivet. Hr. Fosses imidlertid ind-
trufne Udtrædelse af Storthinget foraarsagede, at Motionen frem-
sattes af en anden Repræsentant, som jeg havde fortalt min
Henvendelse til Kommitteeformanden, og det er mig berettet, at
denne Proposition erholdt samme Udfald som Repræsentanten
Daa's om Afgivelsen af 10 Explr. til Storthingsarkivet, nemlig
at Præsidenten, uimodsagt af noget Medlem, yttrede, at saadan
Afgivelse vel lod sig arrangere mellem Vedkommende uden
særegen Storthingsbeslutning. Da Oplaget er overdraget til det
kongl. Finantsdept., henvender jeg mig herved med ærbødigst
Andragende om at ovenmeldte Forhandlinger samt Skrifterne om
Bodø- og Smaalehns-Sagerne maae, i et Skrivpapiirexemplar og
indbundne, nu og fremdeles, saalænge Dept. har Myndighed
derover, blive afgivne til Rigsarkivet. Skulle disse National-
forhandlinger findes deponerede nogetsteds af det Offentlige,
bør det vel være der.
TIL ERIK ANKER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE