HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
25de Marts 1845.
   Idet Undertegnede herved oversender Indberetning fra Rigs-
arkivet for 1844, bedes min Sygdom, der især var stærk i afvigte
Aars sidste og dette Aars første Maaned, bemærket som Und-
skyldning for at den først nu fremkommer.

   Det var et Arbeide jeg gjerne vilde foretage selv, og ved saa-
ledes at have maattet udsætte det, er jeg dog bleven sat istand
til at lade Indberetningen ledsages af Amanuenserne Hr. Moes
Afhandling om de militære Arkivafdelinger og Hr. Bechs om Ar-
kiverne i Throndhjem, hvilke begge angaae Foretagender fra
Rigsarkivets Side i afvigte Aar, men som først nu ere blevne
meddelte, Hr. Bech anbefales for veludført Hverv til et Gratiale.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE