HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

INDBERETNING FRA RIGSARKIVETS KONTOR FOR 1844
" AVS="Henrik Wergeland">
18de Marts 1845.
   Den 1ste Mai blev Undertegnede paa Kontoret overfaldet af
et Ildebefindende, der lige siden, under Form af en Række Lunge-
sygdomme, har bundet mig til Sengen. Imidlertid har jeg derfra
d.V,b.2,s.52   personlig ført Korrespondencen og Protokollerne i de første tre
Maaneder af Sygdommen, indtil Lægen strengeligen forbød det;
og det er, for dog at gjøre noget for min oppebaarne Gage, at
jeg nu personlig affatter nærværende Indberetning for afvigte
Aar, hvortil jeg er sat istand ved Protokollerne samt ved egne
og Kontorpersonalets afgivne Optegnelser.
   Reqvisitioner, hvoraf Aaret har havt talrige i Høstmaanederne,
have imidlertid med stor Flid været røgtede og vedbørligen expe-
derede af 1ste Amanuensis Hr. Bech.

   Rigsarkivet har i dette Aar havt to Hovedarbeider fore, nemlig
1) den fremdeles Ordning af det ældre Akershuus Stiftsarkiv,
foretagen paa forhen angivne og alene anvendelige Maade, og
hvorpaa Ende muligens kan naaes i indeværende Aar; og 2)
Gjennemgaaelsen i Generalkommando-Lokalet af de militære Ar-
kivalier, om hvis Afgivelse til Rigsarkivet der fra dette vaktes
Motion i Skrivelse af 1ste April. Medens det første Arbeide har
været overdraget de to midlertidige Assistenter, og hvortil Under-
tegnede kan lægge sin egen Gjennemgaaelse i Aarets første fire
Maaneder af en Deel af det gamle Bispearkiv, har Kontrollen
ved Gjennemgaaelsen af Militærsagerne i Generalkommando-
lokalet siden 15de April været overtagen af 2den Assistent Hr. Moe.
Og har han indtil Aarets Udgang, ved sin Revision af Hvad der
af Oberste Vosgraff med 2de militære Assistenter har været ud-
taget til Kassation, befundet 35 Sække kassable ogsaa for Rigs-
arkivets Vedkommende, hvorimod han til Opbevaring deri har
udtaget og samlet af det Kasserede 40 Pakker, hvilke, nedlagte
i tvende Kasser og ledsagede af Designation ere tagne til Op-
bevarelse.

   Det i Slutningen af 1843 paabegyndte "Register, hvori hen-
vises saavel til de originale som til de nye affattede Fortegnelser
over Arkivalier, som opbevares i Rigsarkivet", er fuldført ved
Hr. Bech forsaavidt angaaer alle de Sager, som ere afgivne fra
Danmark, og udgjør saaledes en for sig bestaaende Deel. Ved
Siden heraf er Fortegnelse tillige ført over de af Akershuus
Stifts- og Amtsarkiv klassificerede Sager, ligesom der ogsaa er
fortskredet med Afskrivningen af de danske Kataloger.

   Foruden de militære Sager, have 5 andre Indleveringer til Op-
bevarelse i Arkivet fundet Sted, hvilke, foruden at være led-
sagede af Designationer, tillige ere blevne antegnede i Journalen.

d.V,b.2,s.53      Omtrent halvfjerdehundrede Dokumenter foruden 60 Pakke-
sager og Protokoller have været afgivne til Udlaan.

   Under 16de Januar indsendtes Beløbet af det i 1843 til for-
skjellige Kjøbmænd solgte kasserede Papiir med 60 Spd. 6 Sk.,
hvormed Afhændelsen til Private, uanseet at de betale bedre,
er endt. Statsrevisionens Antegnelse til Statsregnskabet for 1841,
Indtægtsbogens 13de Post, hvilken angaaer Kassationen af Papirer
og disses Afhændelse eller senere Skjebne, og som oversendtes
hertil til Notifikation fra Hoved- og Kontra-Bogholder-Kontoret,
er postviis bleven besvaret. Og i Anledning af det kongelige
Finantsdepartements Skrivelse af 24de Decbr. 1843 angaaende
Erhvervelsen af saamegen Sikkerhed som muligt for Kassationens
Vedbørlighed, foresloges i ærbødigst Skrivelse af 2den Januar f. A.,
at Arkivkontorets Chef skulde i en forventet Instrux paalægges
en Revision af det ved Assistenterne Kasserede, samt at dette
skulde alene sælges til Tilintetgjørelse ved Papirfabrikkerne under
Kontrol fra Kontorets Side. Den højere Priis, som Kjøbmændene
give for Makulatur, kan nemlig friste til igjen at sælge hvad der
for en lavere er kjøbt forat gaae til Fabrikken. For Tiden hen-
staae 22 Sække med kasserede, i Pakker sammenbundtede, Pa-
pirer, samt befindes der i Arkivet deslige Pakker til et Antal,
som maaskee vil udgjøre 6 à 8 Sække. For Rummets Skyld bør
disse afhændes efter en Revision af 1ste Amanuensis i Under-
tegnedes Forfald.

   Under 20de April vaktes fra Rigsarkivets Side Motion om Gjen-
erholdelsen fra Danmark af de Arna-Magnæanske Dokumenter,
ligesom Skiens ældre Kæmner-Regnskaber, der fra danske Rente-
kammer skulle være afgivne til danske Kancelli, ere, paa For-
langende af Stedets Byfoged, blevne reklamerede under 17de Juni.

   Den kongl. Resolution af 10de Juni 1837 synes fremdeles at
være gaaen afglemme over Landet, ligesom Begreberne om et
Rigsarkiv at være uklare hos Flere. Især fremstikker dette i den
af Arkivets flittige Historiker Hr. Moe i sidste Hefte af militært
Tidsskrift -- hvorfra Afhandlingen ogsaa er særskilt aftrykt --
paapegede Plan, at danne et saakaldet "Krigsarkiv". Selve dette
parodiske Navn indeholder formentlig Beviset for et saadant Insti-
tuts Ulovmæssighed saalænge ovennævnte Resolution skal gjælde;
thi Dokumenter fra Krigsaarene, hvilke det især skulde indeholde,
ere af reen historisk Beskaffenhed, og saaledes Rigsarkivet ved-
d.V,b.2,s.54   kommende og tilhørende, saasnart de formedelst Alderen ere
blevne overflødige for Tjenesten.
   Et Exemplar af Hr. Moes Afhandling vedlægges ogsaa af den
Grund, at den meddeler en Green af Rigsarkivets Historie, nemlig
de der fra ældre Tider opbevarede militære Arkivafdelingers.

   Den 20de Mai afreiste 1ste Amanuensis Hr. Bech i private An-
liggender til Throndhjem, hvilken Leilighed benyttedes til at ind-
hente Oplysninger om samtlige Arkivers Tilstand i Stiftsstaden.
I den Anledning tilskreves Throndhjems Stift under 6te Juni om
at den nødvendige Adgang skulde aabnes Hr. Bech, som under
samme Datum var bleven meddelt denne Skrivelse. Allerede før
den indløb havde han imidlertid seet sig istand til at paabegynde
sine Undersøgelser, hvormed fortsattes til henimod Udgangen af
Juni Maaned. Hr. Bechs ifølge Ordre forfattede Indberetning ved-
lægges ligeledes nærværende, hvoraf sees, at en Mængde Arki-
valier fra Throndhjem tilkommer Rigsarkivet.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE