HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
20 April 1844.
   Saafremt der fra norsk Side maatte være paatænkt eller under
Iværksættelse nogen Foranstaltning til Igjenerholdelsen af de i
Danmark værende Arna-Magnæanske norske Dokumenter: turde
maaskee vedlagte Afskrift af det i min tjenstærbødige Skrivelse
af 30te Juni f. A. til det kongl. Kirkedepartement omnævnte kongl.
Rescript af 19 Febr. 1687 ikke være ganske uvigtig, forsaavidt
nemlig Udtrykket i de i "Nordisk Tidsskrivt for Oldkyndighed",
3die Bd. vidløftigen meddelte, ved Olafsens og Werlauffs Navne
autoriserede, "Biografiske Efterretninger om Arne Magnussen",
der maaskee ville blive benyttede i Reklamations-Tilfælde, at
nemlig bemeldte Rescript udfærdigedes til Stiftsøvrighederne "i
Danemark", kunde vække Tvivl om dets Kommuniceren ogsaa
i Norge.

   Fra 1684 var Magnussen den Bartholins Amanuensis, til hvem
Dokumenterne skulde udlaanes, og sin første Reise til Norge, forat
indsamle dem, gjorde han i Aarene 1689 -- 90 i saadan Stilling;
men at Rescriptet ogsaa har været gjældende for det ganske
analoge Tilfælde, at han senere paa egne Vegne foretog en Efter-
slæt, er formentlig uomtvivleligt.

d.V,b.2,s.50   TIL UTENRIKSMINISTEREN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE