HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
16 April 1844.
   Da det under Revisionens Iværksættelse i Generaladjutants-
expeditionen har viist sig, som yttret Muligheden af i Hr. Expedi-
tionssecretærens Bemærkninger ved mit senere Udkast til en
Skrivelse til Armeedept., at det lader sig gjøre, "til fælles Be-
kvemmelighed" og "uden Skade for Sagen" at komme mundtligen
overeens med vedkommende Militære, kan maaskee al videre
Korrespondance i den Anledning falde bort eller dog opsættes
indtil jeg, naar Afleveringen skal finde Sted, faaer forsøgt, om
de Designationer, som forventes at medfølge denne, ikke kunne
bevirkes afgivne med en saadan Udførlighed, at deraf ogsaa kan
sees, hvilke Arkivalier der ere beholdte af Generaladjutantexpedi-
tionen selv, og hvilke der ere kasserede og afgivne til Arsenalet.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE