HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
14 April 1844.
   Da Gjennemgaaelsen af de militære Arkivalier, saaledes som
den i den mig under Dato indhændigede Skrivelse fra det kgl.
Armeedept. af 6te d. omforklares at foregaae, formeentlig be-
finder sig i de bedste, nemlig i Vedkommendes egne, Hænder,
og Hensigten tillige meddeles at være, at afgive til Rigsarkivet
hvad der efter kgl. Resol. 10 Juni 1837 bør opbevares der: for-
menes herved tjenstligst, at en Deeltagelse i den foreløbige Gjen-
nemgaaelse fra Rigsarkivets Side maa ansees overflødig, hvor-
imod en Fortegnelse over, hvilke Slags militære Arkivalier der
kasseres, ønskes afgivet efterhaanden som saadant skeer. Medens
nemlig de Militære, som gjennemgaae disse Arkivalier i Forening
med En af Armeedepts. Personale, bedst maa kunne vide, hvilke
der kunne være af Værd i militær-administrativ Henseende, har
man formeentlig fra Rigsarkivets Side, med Hensyn til de Militær-
sager fra ældre Tid, som det er i Besiddelse af, lettest for at
afgjøre, hvorvidt senere Dokumenter, f. Ex. Korrespondance eller
andre Papirer, hvoraf Landets eller Armeens Forfatning til visse
Tider kan sees, staae i nogen Forbindelse med hine i Rigsarkivet
værende ældre, og altsaa maae være at beholde med al deres
tilsyneladende Uvigtighed.

   Nogen detailleret Fortegnelse forlanges naturligviis ikke; men
det Ansvar, som paahviler Rigsarkivaren, idet Arkivsager over-
antvordes i hans Værge, samt den Kundskab, der ventes af ham,
gjør det ogsaa ønskeligt, at han sættes istand til, ved mulige Efter-
spørgseler, for hvis Søgen efter det Enkelte og I-Detalj-Gaaen ingen
Grændse lader sig med Bestemthed optrække, at kunne afgive
saa bestemt Oplysning, som muligt, om det Efterspurgte endnu
er til eller ikke.

   Men omendskjøndt der saaledes formeentlig maa antages, at
Kassationens Vedbørlighed er sikkret ved den angivne Fremfærd,
og Rigsarkivet maa være tilfredsstillet, naar dertil meddeles For-
tegnelse over af hvad Slags det Kasserede er, ligesom Designa-
tioner ogsaa forventes at medfølge hvad der i sin Tid maatte af-
gives til Opbevarelse, vil jeg dog ikke holde den Formening til-
bage, at bedst var, at de i Generaladjutant-Expeditionen kasserede
d.V,b.2,s.49   Arkivalier kunde passere Rigsarkivet før de enten, forsaavidt de
maatte være tjenlige dertil, tilintetgjøres paa Arsenalet eller gives
andet Brug.
TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE