HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
20de December 1843.
   Idet Undertegnede herved, paa Forlangende, i ligeledes vedlagt
Skrivelse, af Amanuensis ved Rigsarkivet, D. Bech, tjenstligst
oversender et af ham uarbeidet "Forslag til en Plan for Rigsar-
kivets arkivmæssige Ordning", tillader jeg mig at bemærke følgende:

   Saa vist og af sig selv indlysende det er, at en Ordning efter
Materien eller efter Fag og Administrationsgrene er den ønske-
ligste og ideale for et Arkiv, og at denne er det Maal, hvortil
dets Bestyrelse maa stræbe og engang bør komme, ligesom den
ogsaa er den naturlige, naar Arkivalierne, under en ordnet de-
partemental Bestyrelse kontorviis afgives, og idet der altsaa for-
meentlig ikke kan være noget at udsætte paa Forslaget i sig selv
og paa dets Rubriceringer: saa maa jeg dog være af den Mening,
at dets Iværksættelse for Tiden vil være ganske uhensigtsmæssig
med Hensyn til Arkivets ældre Afdelinger før 1814. Og det er
disse, som for Tiden ere under Ordning efter en af den fore-
gaaende Arkivbestyrelse som den bedste befundne, og af Hrr Bech
selv, i hans i den Constitutionelle Nr. 137 1842 indrykkede "Over-
sigt over Rigsarkivets Tilstand fra de ældre Tider indtil Udgangen
af Aaret 1840" anbefalet Methode. Det hedder nemlig deri, at
Iværksættelsen af Forsøget paa en fagviis Ordning af disse ældre
Arkivalier" efterhaanden bortfaldt af sig selv, ligesom ogsaa Ord-
ningen efter Materien erklæres først senere hen at kunne ind-
træde. Men hertil er Tiden endnu ikke indtraadt, og der har
ikke mødt nogen Vanskelighed ved den stedfundne chronologiske
Ordning, som skulde kunne forklare og nødvendiggjøre nogen
Forandring af denne Anskuelse. Masserne have gjort en Ord-
ning, som f. Ex. den, der i Aarets Løb har fundet Sted ved de
sidst afleverede Dele af Agershuus' Stifts- og Amtsarkiv -- , nemlig
i nummererede Paqvetter, hvis Indhold fra samme Aar er katalo-
giseret, -- nødvendig, og nu at iagttage en anden Ordning, en
streng efter Materien, ved den ældre Deel at Stiftsarkivet, som
skal slutte sig til hiin, synes formeentlig lidet anbefalelsesværdigt.

d.V,b.2,s.42      Saasnart derimod de endnu uigjennemgaaede Dele af det ældre
Arkiv ere gjennemgaaede og ordnede paa den hidtil brugte Maade,
og der bliver Tid til paany at gjennemgaae dem, kunde for-
meentlig en Ordning efter Forslaget være at forsøge. Et For-
søg
kan først overtyde om den er iværksættelig og overkommelig
med Hensyn til det hele Arkiv før 1814. Dette Aar danner en
skarp Grændse; og Rigsarkivet opfylder, med Hensyn til Om-
stændighederne, formeentlig ganske vel sin Bestemmelse, naar
det, om end med Bibehold af de gamle Inddelinger, har Alt før
denne Tid i Reol og Katalog, og er efter den àjour og stedse
istand til at modtage Afleveringerne fra Departementskontorerne
og at give disse sin Plads i Række med de næstforegaaende.

   Rigsarkivets 2den Amanuensis Hrr Moe er bleven meddelt hans
Kollegas Forslag, og har erklæret sig enig med Undertegnede i
at det for Tiden ikke er anvendeligt paa det ældre Arkiv før
dettes Ordning er foregaaet efter den hidtil brugte Methode. Da
vil formeentlig den rette Tid være kommen til at skjænke det
al den yderligere Opmærksomhed, som den Interesse for Sagen
og den Tænksomhed, det røber, fortjener.

   Det følger ellers af sig selv, at Ordning efter Materien iagttages
hvor den bekvemt kan skee, nemlig ved Arkiver fra Autoriteter,
hvis Administration ikke omfatter altfor mange Brancher. Dette er
f. Ex. Tilfælde med den Ordning af Agershuus' ældre Bispearkiv,
som for Tiden foretages af Undertegnede personlig; men netop
fordi Ordningen efter Materien har været let ved et Embedes Ar-
kiv, hvis Officia snart lade sig opregne, kan denne ikke tjene til
Beviis for at en saadan Ordning skulde være anvendelig paa hele
det ældre Rigsarkiv. Skulde et Forsøg skee til en Begyndelse, vilde
maaskee det ældre Kancelli-Arkiv være det tjenligste dertil, men
burde dog formeentlig ialfald opsættes indtil Ordningen efter den
hidtil brugte Methode er tilendebragt.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE