HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
21de Juni 1843.
   Underrettet om, at der ved Nedre- og Øvre-Romeriges Soren-
skriverier skal henligge endeel ældre Protokoller, efter hvilke
Slags Arkivalier der er hyppigst Efterspørgsel ved Kontoret, og
da saadant rimeligviis er Tilfælde ved andre Jurisdiktioner, fore-
slaaes herved tjenstligst, at samtlige Sorenskriverier tilstilles en
Skrivelse, som vedlagte til ovennævnte tvende Embeder, samt
en Fortegnelse over de Protokoller, ethvert af de respektive Em-
beder vedkommende, der for Tiden forefindes ved Rigsarkivet.

d.V,b.2,s.38      Maatte Departementet billige, at denne Forholdsregel udstrækkes
til samtlige Sorenskriverier, skulle Skrivelserne snarest muligt
efterhaanden blive oversendte.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE