HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
10de December 1842.
   Da Værker, henhørende til Fædrenelandets Historie, ældre Lov-
givning, Lovhistorie og Statistik, oftere af det Publikum, som i
videnskabelige Øjemed maatte søge Rigsarkivet, og af dettes Per-
sonale, kunne savnes paastedet, og det altsaa maa paaskjønnes,
om liberalt Hensyn tages til de videnskabelige Behov ved at sørge
for at en saadan Haandhjælp er tilstede: udbeder Undertegnede
sig herved tjenstærbødigst Tilladelse til, for endeel af de for solgt
kasseret Papiir i Behold havende Penge, hvorfor Regnskab inden
Aarets Udgang, naar en tilbagestaaende Rest er bleven afhændet,
vil blive aflagt, at maatte anskaffe til Rigsarkivet følgende for
det formeentlig passende, for vedsatte Priser fra den Hartmannske
Boghandling idag averterede sjeldnere Skrivter:
l) Schønings Norges Historie. 3 Dele. -- 1 Spd. 60 Sk.
2) De Forandringer Norge har været underkastet, extraheret
   af Torfæi Skrifter, af Rosenkilde -- 36 Sk.
3) Det norske Vaabens Opkomst og Forandringer bestemte og
   dets Skjoldemærke forklaret, af Carstens. . 48 Sk.
4) Cort Adelers Levnetsbeskrivelse, af Mylius. . 60 Sk.
5) Norges gamle Geografi, af Schøning. . 60 Sk.
6) Paus'es Samling af gamle norske Love. . 5 Spd., hvilken
   sidste især vil erholde sit Værd ved at slutte sig til den
   Samling af ældre Reskripter, som er i Arkivets Besiddelse.

d.V,b.2,s.29      Kunde Departementet have Adgang til at skaffe Rigsarkivet
samtlige Storthingsforhandlinger, vilde disse formeentlig der lige-
ledes have en passende Plads.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE