HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
29de Novbr. 1842.
   I forbindelse med Undertegnedes Skrivelse at 8 d. M. betræf-
fende Afskaffelse af Maskinpapiret til Embedsbrug, oversendes
d.V,b.2,s.28   hermed under Paket Litr. A en Betænkning fra Papirfabrikanten,
Pladsmajor Glad med 5 vedlagte Papirsorter af hans saakaldte
Nedre Papirmølles Fabrikater, under Rulle Litr. B 19 Prøver af
Papirsorter af den Juul & Moestueske eller saakaldte Øvre Papir-
mølles Fabrikater, samt under Rulle Litr. C 17 Prøver af den
Ziiølnerske eller Næstingens Papirmølles Do., alle med paateg-
nede Priser.
   Papiirfabrikanten Kjøbmand Ziiølner har for mig yttret sig over-
ensstemmende med Hr. Pladsmajoren, og at der er intet ivejen
for at levere saadant Papiir, som maatte forlanges, om intet af
det, der hidtil er tilvirket, med Hensyn til Qvalitet eller Format
ganske maatte opfylde Fordringerne fra det Offentliges Side.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE