HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
23de Novbr. 1842.
   Da jeg forgjæves, paa alle mig mulige Maader, har søgt at faae
Assistent B. Moe til at fremvise til Konferering med Rigsarkivets
d.V,b.2,s.27   Laaneprotokol de af ham i et betydeligt Antal udlaante Arki-
valier, idet jeg baade har anvendt i Løbet af Maaneder idelig
gjentagne Anordninger og Befalinger, samt endelig lige forgjæves
ladet Kontorets Assistenter Bech og Knoph søge ham hjemme med
Udlaaningsprotokollen for der at konferere, og da han fremdeles
gjentagende har erklæret mig reentud ikke at ville gjøre dette,
af den Grund, at der "muligens kunde forefindes Dokumenter
derimellem, hvorfor han ikke havde afgivet Beviis": maa jeg her-
ved tjenstligst anholde om, at det maa blive ham paalagt direkte
fra Departementet at fremvise for mig, til Kollationeren med Rigs-
arkivets Laaneprotokol, samtlige Rigsarkivet tilhørende Arkivalier,
som maatte være i hans Besiddelse, enten han saa veed han
derfor har afgivet Beviis eller ikke.
   Det er nemlig Tilfælde, at bemeldte Moe har isaahenseende i
den Grad misbrugt min Tillid og udsat mig for Ansvar og Ar-
kivet for Tab, samt forøvrigt paa saa mange Maader givet mig
Anledning til Misfornøjelse, at jeg, da saadant ikke er Tilfælde
med nogen af de to yngre Ansatte, ikke kunde foreslaae nogen
Anden til Afskedigelse naar den Tid kom, at Personalet taalte
nogen Reduktion. Derpaa er han forlængst bleven forberedet, og
afgav da det Svar, at han endogssa selv havde tænkt paa at
forlade Arkivet og ikke var forlegen for anden Udvei.

   Jeg havde tænkt at kunne undgaae, at forbinde nogen Klage
over Assistent Moe med Indstillingen om hans Afskedigelse; men
det Exempel paa utaalelig, alt Forhold mellem Foresat og Under-
ordnet forrykkende og tilintetgjørende, Overhørighed, han, som
ovenangivet, gjentagende har afgivet, nøder mig til herved tjenst-
ligst paa det indstændigste at anholde om, at Assistent Moe, som
desuden har opført sig saaledes, at jeg for nogle Maaneder til-
bage saae mig i den Nødvendighed ikke længer at kunne betroe
ham Nøglerne til Kontoret, strax ved indeværende Maaneds Ud-
gang afskediges, uden at han, saasnart han har aflagt Regnskab
for de udlaante og udtagne Arkivalier, som han har ihænde, har
oftere at indfinde sig paa Kontoret.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE