HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
22de Novbr. 1842.
   I forrige Aars Indberetning tilkjendegav Undertegnede at ville
afgive tjenstligst Underretning om naar Rigsarchivets Ordning
maatte tillade nogen Indskrænkning af Personalet; og da dets
Samlinger nu ere bragte i en saadan Orden, at En af Personalet
kan undværes, foreslaaes herved tjenstligst, at Assistent B. Moe,
der siden medio September har været underrettet om, at en Fore-
stilling som nærværende i Løbet af Efteraaret vilde indløbe, og
som har erklæret sig tilfreds med at forlade Archivet, afskediges
fra Rigsarchivet ved indeværende Aars Udgang, og at Cand.
theol. N. J. Wessel Berg ansættes som 2den Assistent.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE