HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
[Utkast for Finansdepartementet.]
21de Novbr. 1842.
   Da Rigsarchivets Samlinger, ifølge dets foregaaende og nær-
værende Bestyreres Formening, ikke bør strække sig længere til-
bage end til og med Aaret 1537, der i politisk og religiøs Hen-
seende danner en Epoche i Rigets Historie, saaledes at dette Aar
bliver dannende Skillet imellem Rigsarchivets og Diplomsamlingens
Documenter, oversendes herved tjenstlig et Pergamentdocument,
to Do. paa Papir samt 20 Brudstykker af forskjellige gamle norske
Codices, hvilke ere forefundne i Rigsarchivet, men ifølge deres
Ælde vedkomme Diplomsamlingen ved Universitetet.

TIL FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE