HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL CHRISTIAN GLAD
21 Nov. 1842.
   I Henhold til Hr. Pladsmajorens gode Løvte om at erholde til-
sendt Prøver af Papir fra Deres Fabrik, i Anledning af den af
Undertegnede vakte Motion om Afskaffelse af det saakaldte Ma-
skinpapir til Embedsbrug, tillader jeg mig ogsaa at udbede mig,
at De ogsaa, som sagkyndig, vil yttre Dem om dette, formentlig
ikke uvigtige, Anliggende. Deres ærede Svar, hvori saavel Deres
egen Erfaring med Hensyn til ovennævnte Papirsort som Deres
Formening om Aarsagerne til dets Skjørhed og Uduelighed til
d.V,b.2,s.26   Opbevaring og om hvilken Papirsort der kunde ansees for hen-
sigtsmæssig til Embedscorrespondence, ønskes meddeelte, vil da
blive vedlagt den Continuationsskrivelse i denne Anledning, hvor-
med de forskjellige Papirsorter fra vore Fabriker oversendes til
Finantsdepartementet.
TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE