HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
8 November 1842.
   Embedsmænd af Regjeringens Personale, hvormed Underteg-
nede har oftere vexlet Tanker om den, for Historie og Arkiv-
væsen, for det Offentlige som Private, ikke uvigtige Sag, der er
Gjenstanden for nærværende tjenstærbødige Skrivelse, have troet,
at den rettest bragtes paabane fra Rigsarkivet. Det er nemlig
paa det, for alt Arkivvæsen uhensigtsmæssige, men i de senere
Aar til al Embedskorrespondence brugelige, men til Opbevaring,
formedelst Chlorbehandlingen, uskikkede, saakaldte "Maskinpa-
piir," jeg holder det for Pligt at henlede Departementets Op-
mærksomhed, tjenstligst givende mig den Frihed at bemærke, at,
dersom vor Tids Korrespondence ikke inden kort aldeles skal
forsvinde og alt Arkivvæsen ikke saaledes blive indskrænket til
de blotte Protokoller og de enkelte Dokumenter, som tilfældigviis
maatte bestaae af bedre Papiir, er det uundgaaeligen nødvendigt,
at der tages Regjeringsforholdsregler imod Bruget af hint saa-
kaldte Maskinpapiir, og det ikke blot for Departementernes, men
for samtlige Embeders og Administrationsgrenes Vedkommende.

   Den samme Bemærkning er, om ikke erindres feil, for nogen
Tid tilbage bleven fremsat i tydske Blade, hvori der fremhævedes
med Eftertryk den al Historie og Arkivvæsenet truende Fare,
som er forhaanden og let lader sig forudsee af et vidtudbredt
Brug af et Materiale, der saa godt som kun er beregnet paa
Øjeblikket og dets Behag.

   Man faaer renoncere paa det Behagelige for Følelse og Øje,
d.V,b.2,s.25   omendskjøndt det ikke er at tvivle paa, at Fabrikationen vilde
rette sig efter de Reqvisitioner, som gjordes, og den Resolutions
Bestemmelser, som maatte emaneres. Intet kan erstatte, at det
morknes og smuldrer hen i sine Sammenlægninger. Det maa
først og fremst være stærkt forat det kan blive en Sandhed, at
"littera scripta manet", og om man desforuden forlangte det
baade glat og hvidt (eller helst med noget blaaligt Skjær) var det
vel ikke formeget krævet af vor Tidsalder. Til et Vidnesbyrd om
at man i vor Stat for 200 Aar siden har vidst at sørge for baade
godt og forsvarligt Papiir, vedlægges herved en kongelig Qvit-
tance fra Aaret 1646, der formentlig er skreven paa den af Kong
Christian IV anlagte Fabrik.
TIL COLLEGIUM ACADEMICUM
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE