HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL CARL FOUGSTAD
16 Marts 1842.
   Med denne Maaned løber det halve Aar tilende, Hr. Expedi-
tionssekretæren nævnte som Prolongationstiden for de ved Rigs-
arkivet ansatte to Extraassistenter. Udbedende mig Departe-
mentets Bestemmelse om videre Prolongation kan tilstaaes, maa
jeg erklære, at Rigsarkivets Tarv fordrer for Nærværende For-
blivendet med nærværende Personale, og at det fra Kontorets
Side ikke skal mangle paa Underretning om naar Indskrænkning
deri kan skee.

TIL FINANSDEPARTEMENTETS INDRE-AVDELING
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE