HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TII FINANSDEPARTEMENTET
8 Marts 1842.
   En Reqvisition fra Sandsvær efter Udskrivt af en Justitspro-
tokol, som ikke har været afgivet til Rigsarkivet, og derfor maa-
skee endnu kan beroe ved Buskeruds Amt, giver fornyet Anled-
ning til at beklage, at den Kongl. Resolution af 10de Juni 1837
saalidet efterleves. Idet derfor Undertegnede tjenstærbødigst til-
lader sig at gjentage sin, i Skrivelse af 15de Juli f. A. yttrede
Formening om det Hensigtsmæssige i en almindelig Indskjærpelse
af ovennævnte Resolution, anholdes ogsaa om, at vedlagte Skri-
velse maa udfærdiges til Buskeruds Amt.

d.V,b.2,s.21  
Til Buskeruds Amt.

   I Anledning af en til Rigsarkivet indløben Reqvisition fra Sands-
vær om en Udskrivt af Justitsprotokollen for Nummedal og Sands-
vær for Aar 1756, som ikke har kunnet effektueres, da der ikke
ved Rigsarkivet forefindes yngre Protokoller for bemeldte Juris-
diktion end af Aar 1734 -- 35, maa Departementet herved tjenst-
ligt bringe i Erindring til snarest mulig Efterlevelse Kongl. Re-
solution af 10de Juni 1837, hvorefter alle saadanne Dokumenter
og Protokoller, hvis Ælde gjør, at de ikke længer ere til nogen
Nytte for Embedernes eller Ombudenes Bestyrelse, eller som be-
sidde nogen antiqvarisk, statistisk eller historisk Interesse, skulle
fra samtlige Embedsarkiver indsendes til Rigsarkivets Bestyrelse,
efter at en Fortegnelse over de Arkivalier, som agtes afgivne,
forud er indsendt til vedkommende Departements Approbation.

   Idet Departementet saaledes maa have Amtet tjenstligt an-
modet om at see denne Resolution iværksat for dets eget Arkivs
Vedkommende, saaledes som dette for Tiden er, tør det ogsaa
vente denne Paamindelse udstrakt til Amtets underordnede Em-
bedsmænd.

TIL CARL FOUGSTAD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE