HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 2. BIND: RETTSINNLEGG. SUPPLEMENT

TIL FINANSDEPARTEMENTET
11te Februar 1842.
   Rigsarkivet er først i disse Dage, ved Efterspørgsel fra Kon-
torets Side, kommet i Besiddelse af 6 Protokoller, betitlede "Sam-
linger af de Opgjørelsen med Danmark vedkommende Akter",
hvilke i Bureauchef Jürgensens Bestyrelsestid extraderedes ham
ved Bureauchef i Statssekretariatet Bernhoft fra Storthingets Ar-
kivarius til Opbevarelse i Rigsarkivet, hvor de ogsaa formeentlig
høre hjemme, og nu, paa Grund af deres Vigtighed og en Deel
af Indholdets Beskaffenhed, under Laas ere forvarede. Indholdet
af den første af disse Protokoller, "Instructioner til Commis-
sarierne," har, paa Grund af deslige diplomatiske Forføiningers
secrete Natur, og da det Hensigtsmæssigere i at have noget Be-
stemtere at holde sig til, end saakaldet Kontorbrug og Sædvane,
formeentlig maa erkjendes, vakt Ønsket hos Undertegnede om
d.V,b.2,s.20   at være i Besiddelse af en Instruktion fra Departementet, hvori
ogsaa Reglerne for Udlaan af Protokoller og Dokumenter til Af-
benyttelse hjemme og paastedet vare foreskrevne. Kontorbrugen
ved Rigsarkivet har hidtil ikke negtet Udlaan hjem af løse Do-
kumenter, og tilstedet Afbenyttelse og Gjennemsyn paa Stedet
af hvilkensomhelst Protokol, der maatte forlanges. Hidtil har saa-
dant kun været Tilfælde i videnskabelig Hensigt; men sikker kan
man ikke være for, at ikke den blotte personlige, eller vel endog
en journalistisk, Nysgjerrighed vil benytte sig af den Adgang til
Tilfredsstillelse, Rigsarkivet maatte tilbyde, og den ansvarlige
Bureauchef er saaledes udsat for Følgerne af Hvilkensomhelsts
indiskrete Brug af en Frihed til paa Stedet at lade sig forelægge
til Afbenyttelse hvilkensomhelst Protokol, der ikke kan siges be-
grændset ved den Omstændighed, at deslige Arkivalier ikke ud-
laanes uden Departementets specielle Tilladelse. Indrømmelsen
af Tilfældets Sjeldenhed medgiver dog ogsaa dets Mulighed; og
Embedets Natur og Sædvanen ved andre Rigsarkiver, hvor Per-
sonalet, saavidt vides, endog er eedfæstet, og hvor Regler for
Publikums Adgang dertil ere foreskrevne, og det langt snevrere
end det maaskee vilde lade sig gjøre eller være passende hos
Os, tilsiger og bestyrker formentlig Hensigtsmæssigheden af en
Instruktions Udstedelse for Bureauchefen ved Rigsarkivet, som
hverken gik Tilliden til Dennes Konduite, Liberaliteten mod Pu-
blikum eller Regjeringens Ret over sine Arkivalier for nær.
TII FINANSDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE